Tầm nhìn
Vĩnh Phúc báo cáo công tác quản lý di sản văn hóa tháng 10/2022
16:02, 17 Tháng Mười 2022

(DSX)- Sở VHTTDL Vĩnh Phúc đã Kiểm tra, rà soát, tổng hợp 20 di tích đề nghị chống xuống cấp (02 di tích cấp quốc gia, 18 di tích cấp tỉnh)vào năm 2023 chi tiết..

Bảo tồn và phát huy giá trị Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ giai đoạn 2022 – 2026
14:44, 17 Tháng Mười 2022

(DSX)- Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ giai đoạn 2022 – 2026. chi tiết..

Bắc Giang: Bảo tồn, phát huy các giá trị về di sản văn hóa
10:34, 17 Tháng Mười 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có báo cáo Kết quả 01 năm triển khai thực hiện Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. chi tiết..

Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
17:03, 12 Tháng Mười 2022

(DSX)- UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt Đề án “Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030” chi tiết..

Công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia tỉnh An Giang năm 2022
16:24, 12 Tháng Mười 2022

(DSX)- Hiện nay, An Giang có 07 bảo vật quốc gia được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang và Ban Quản lý di tích Văn hoá Óc Eo chi tiết..

Lào Cai: Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế, du lịch bền vững ở các địa phương
14:58, 07 Tháng Mười 2022

(DSX)- Trong thời gian qua, công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, di sản, di tích lịch sử - văn hóa của tỉnh Lào Cai được quan tâm, chú trọng. chi tiết..

Thận trọng trong xã hội hóa quản lý di sản văn hóa
14:04, 06 Tháng Mười 2022

Xã hội hóa công tác quản lý Khu di tích Mỹ Sơn dù được xem là chủ trương đúng nhằm tạo nguồn lực đầu tư cho hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di tích nhưng cách thức triển khai sao cho phù hợp, hiệu quả cần nghiên cứu, tính toán kỹ. chi tiết..

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 9 tháng năm 2022
15:46, 04 Tháng Mười 2022

(DSX)- Tổng số di tích được xếp hạng tại Kiên Giang đến nay là 56 di tích (trong đó có 01 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 22 di tích cấp quốc gia và 33 di tích cấp tỉnh). chi tiết..