Tầm nhìn
Tăng cường quản lý hoạt động tu bổ di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội
10:32, 01 Tháng Mười Một 2022

(DSX)- Thành phố Hà Nội hiện có 1.160 di tích quốc gia, hàng nghìn di tích đã được kiểm kê, xếp hạng các cấp. Ngày 08/4/2022, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND trong đó, giai đoạn 2022-2025 dự kiến sẽ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi trên 500 di tích. Đây là nỗ lực lớn của thành phố Hà Nội nhằm chống xuống cấp và tạo điều kiện phát huy mạnh mẽ giá trị hệ thống di tích trên địa bàn toàn thành phố. chi tiết..

Điện Biên: Gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch
16:01, 28 Tháng Mười 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực di sản được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong thời gian tới nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. chi tiết..

Lạng Sơn: Triển khai nhiều hoạt động, giải pháp tích cực để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
15:29, 27 Tháng Mười 2022

(DSX)- Nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực di sản văn hóa đã được UBND tỉnh nêu ra trong Báo cáo Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. chi tiết..

Tiếp tục tuyên truyền cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Tràng An
11:20, 24 Tháng Mười 2022

(DSX)- Trong tháng 10/2022, công tác quản lý quy hoạch, quản lý Dự án; môi trường du lịch; bảo tồn, phát huy giá trị di sản Quần thể danh thắng Tràng An đã được Sở Du lịch tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành tốt theo công tác kế hoạch đề ra. chi tiết..

Thành lập Quỹ bảo tồn Di sản Huế
10:25, 24 Tháng Mười 2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị định số 84/2022/NĐ-CP về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế. chi tiết..

Điện Biên: Triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật Xòe Thái”
09:59, 20 Tháng Mười 2022

(DSX)- UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật Xòe Thái” đã được UNESCO ghi danh, giai đoạn 2022-2027. chi tiết..

Hà Giang: Phát triển du lịch từ mạch nguồn di sản
09:38, 19 Tháng Mười 2022

Với ngành Du lịch (DL), bên cạnh các yếu tố về chính sách, hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật chuyên ngành và nguồn nhân lực, thì di sản văn hóa, thiên nhiên đóng vai trò quan trọng tạo nên sự hấp dẫn, đa dạng về sản phẩm, định vị hình ảnh và xây dựng thương hiệu DL, thu hút đông đảo du khách. chi tiết..

Thanh Hóa: Nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong các hoạt động quản lý di sản văn hóa
14:28, 18 Tháng Mười 2022

(DSX)- Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành VHTTDL tỉnh Thanh Hóa đề ra trong tháng 11/2022. chi tiết..