Cộng đồng

Cao Bằng: Huy động mọi nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

10:31, 06 Tháng Ba 2023

(DSX)- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” năm 2023.

Màn múa rồng trong đêm khai mạc lễ hội tranh đầu pháo thị trấn Quảng Uyên. Nguồn: caobangtv.vn

Theo đó, mục tiêu chung được đặt ra là gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa một cách bền vững, tạo nguồn lực để phát triển du lịch, xây dựng thương hiệu văn hóa tại nơi các di sản văn hóa phi vật thể được công bố, góp phần chuyển hóa về mặt nhận thức, tạo được sự trân trọng của cộng đồng đối với di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh mang lại nền tảng vững chắc về mặt tinh thần cho Nhân dân; tạo niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước, tin tưởng những vấn đề thuộc về đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc được Nhà nước bảo vệ. Đồng thời di sản văn hóa sẽ được kế tục, duy trì, phát triển và trao truyền cho các thế hệ mai sau. Bảo tồn di sản văn hóa gắn với lợi ích cộng đồng; phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát huy danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Thực hiện hiệu quả cam kết của Việt Nam đối với UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc trong tỉnh, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng; Tăng cường đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa huy động mọi nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu các dân tộc gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế và phát triển văn hóa; Bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nhằm nâng cao lòng tự hào, ý thức bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự phát triển bền vững văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã đưa ra các nhiệm vụ cụ thể, bao gồm: Tổ chức khảo sát, đánh giá Nghi lễ Then Tày và Hát Then, đàn tính tại các huyện Hòa An, Trùng Khánh và thành phố Cao Bằng; Tư liệu hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa về Then Tày để lưu trữ và phát huy, xúc tiến, giới thiệu, quảng bá hình ảnh của di sản góp phần thúc đẩy phát triển du lịch: Chụp ảnh một số nghi lễ Then Tày; ghi âm, ghi hình xây dựng cơ sở dữ liệu Then Tày, viết chuyên đề đánh giá thực trạng; Xây dựng mô hình thí điểm bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị Di sản Then gắn với phát triển du lịch tại thành phố Cao Bằng nhằm nâng cao đời sống văn hóa cho người dân thành phố; nâng cao chất lượng hoạt động của phố Đi bộ Kim Đồng, tạo ra một sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách; Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm của di sản nghi lễ Then tại huyện Hòa An có kết quả nhằm nhân rộng mô hình cho các địa phương khác: Hỗ trợ trang thiết bị, nhạc cụ, trang phục phục vụ xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy di sản Hát Then, đàn tính; Tổ chức truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại cộng đồng: Tổ chức truyền dạy Nghi lễ Then Tày và Hát Then, đàn tính tại huyện Trùng Khánh; Xây dựng bộ phim tư liệu tuyên truyền, quảng bá về di sản văn hóa phi vật thể: Then trong đời sống cộng đồng Tày - Nùng ở Cao Bằng.

UBND tỉnh yêu cầu, việc triển khai thực hiện kế hoạch Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh Cao bằng giai đoạn 2022-2025” phải được thực hiện nghiêm túc, khoa học, chính xác, đảm bảo thực hiện theo đúng thời gian./.

 

D.H

Tin liên quan