Cộng đồng

Tuyên Quang: Triển khai đồng bộ công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hoá vật thể, phi vật thể

09:33, 08 Tháng Mười Hai 2022

(DSX)- Nhiều kết quả nổi bật trong lĩnh vực di sản đã được nêu ra tại Báo cáo Kết quả công tác văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Khách tham quan Đình Tân Trào tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào (Sơn Dương).Nguồn: Báo Tuyên Quang

Theo đó, trong năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu tổ chức thành công Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" vào danh sách di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022 với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tham dự.

Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể đã được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển du lịch. Việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa đã góp phần giáo dục truyền thống văn hóa, khơi dậy niềm tự hào của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025, đến nay đã hoàn thành Hạng mục Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng; cải tạo, nâng cấp Quảng trường Tân Trào đưa vào sử dụng; công trình Bảo tàng Tân Trào và Phòng Chiếu phim; khởi công xây dựng Làng Văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Hoàn thành xây dựng Đề cương trưng bày Bảo tàng Tân Trào; Xây dựng phim tư liệu tái hiện lịch sử “Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến”, đáp ứng nhu cầu khách tham quan, học tập tại Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim; lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, tôn tạo các di tích trên địa bàn tỉnh.

Là địa bàn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số, với nhiều nét văn hoá đặc sắc, tỉnh luôn chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá của các dân tộc. Cụ thể, trong năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể Lễ Đại phan của dân tộc Sán Dìu, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; tổ chức 04 lớp tập huấn.

Ngoài ra, đơn vị đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thấu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án tu bổ tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Đại hội II, Kim Bình và di tích quốc gia Làng Ngòi, Đá Bàn; Sưu tầm mới 340 tài liệu, hiện vật, đạt 136% kế hoạch năm; lập 2.600 phiếu phân loại tại liệu, hiện vật, đạt 173% kế hoạch năm). Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh đối với hoạt động tại các di tích lịch sửvăn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Phát huy các kết quả đã đạt được, trong năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tham mưu và triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc tháng 11/2021; Kết luận số 76- KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; các đề án, dự án, kế hoạch về phát triển văn hoá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong lĩnh vực di sản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025; Dự án số 06 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030…

P.V

Tin liên quan