Cộng đồng

Hà Giang: Năm 2022, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá đạt nhiều kết quả tích cực

09:41, 20 Tháng Mười Một 2022

(DSX)- Trong năm 2022, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Lễ đón nhận danh hiệu Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia “Lễ cầu mùa, cầu mưa” của dân tộc Dao huyện Bắc Mê/Nguồn: Báo Hà Giang

Cụ thể, về công tác bảo tồn di sản văn hóa vật thể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện việc cắm mới và cắm bổ sung mốc giới di tích, danh thắng trên địa bàn các huyện trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn UBND huyện Đồng Văn thực hiện phương án xây dựng Bia ghi danh di tích lưu niệm Sùng Mí Chảng; tổ chức khảo sát và tư vấn xử lý điểm sạt lở tại di tích ranh giới địa tầng F/F thôn Sì Phài, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

Nhiều hoạt động đã được đơn vị tổ chức triển khai như: Kiểm tra đánh giá thực trạng các di tích, danh thắng đã được xếp hạng trên địa bàn các huyện, thành phố; Phối hợp xây dựng bổ sung hồ sơ di tích đền Mẫu – thành phố Hà Giang và di tích lịch sử Nàn Ma – huyện Xín Mần trình nâng cấp di tích quốc gia; Tổ chức sưu tầm được 100 hiện vật (đạt 100% kế hoạch); thực hiện điều tra, khảo sát, thăm dò, khai quật các địa điểm khảo cổ, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, bảo tồn di tích và thu thập di vật; Phối hợp lập hồ sơ xếp hạng di tích Đền Mẫu, thành phố Hà Giang (từ di tích cấp tỉnh trình lên cấp quốc gia).

Đối với công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, tỉnh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận 05 di sản văn hóa phi vật thể được đưa Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia (đạt 250% kế hoạch). Hoàn thiện hồ sơ 04 di sản văn hóa phi vật thể trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp các huyện tổ chức công bố các Quyết định công nhận di sản văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam; UBND các huyện Quang Bình, Xín Mần, Hoàng Su Phì tổ chức bảo tồn, phục dựng một số Lễ hội dân gian truyền thống và di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện năm 2022 về “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Thực hành Then của người Tày tỉnh Hà Giang”; sưu tầm xuất bản cuốn sách “Người Phù Lá ở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang”; hoàn thiện các thủ tục xây dựng cuốn sách lịch sử di tích Căng Bắc Mê. Phối hợp với các huyện Quản Bạ, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Xín Mần và Hoàng Su Phì tổ chức mở 8 lớp truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể.

Về hoạt động Công viên địa chất, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh nhiều văn bản quan trọng. Ngoài ra, Sở đã tổ chức thành lập đoàn công tác tổ chức kiểm tra công tác phục vụ tái đánh giá Công viên địa chất; đón và làm việc với đoàn côn tác của Viện khoa học địa chất và khoáng sản, chuyên gia GGN, Trung tâm Kasrt và di sản địa chất chuẩn bị phục vụ công tác tái đánh giá; đón đoàn khảo sát tiền thẩm định Tái đánh giá của các chuyên gia; đoàn công tác tỉnh Khammouane, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào khảo sát tại CVĐC toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn; Tập trung triển khai thực hiện 10 khuyến nghị của chuyên gia tại kỳ tái thẩm định lần thứ 2 năm 2018 và 12 khuyến nghị của Viện địa chất khoa học và khoáng sản Việt Nam; Thực hiện nhiệm vụ cấp bách phục vụ công tác tái đánh giá CVĐC theo kế hoạch của UBND tỉnh;…

Phát huy các kết quả đã đạt được, năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 15/12/2021 Triển khai thực hiện Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của TTCP và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 06/10/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Hà Giang, giai đoạn 2021-2025; Đề án Bảo tồn văn hóa truyền thống và nâng cao chất lượng dịch vụ các làng văn hóa du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2025; Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động mô hình “Hội nghệ nhân dân gian” giai đoạn 2016 - 2020; Đề án 09-ĐA/TU, ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Bảo tồn, khôi phục, phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030.


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Hà Giang

Tiếp tục tham mưu giải quyết các vấn đề về quản lý và khai thác di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn tỉnh. Triển khai cắm mốc giới di tích và biển công khai bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai Đề tài nghiên cứu khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Thực hành Then của người Tày tỉnh Hà Giang đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Lập 03 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và nâng cấp 02 di tích cấp tỉnh lên di tích cấp quốc gia; tổ chức bảo tồn và mở 05 lớp truyền dạy về thực hành di sản văn hóa phi vật thể đối với các di sản trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; phục dựng 02 Lễ hội dân gian truyền thống; Xây dựng đội văn nghệ dân gian dân tộc La Chí xã Nà Khương, Quang Bình. Tổ chức triển lãm 03 chuyển đề, sưu tầm 100 hiện vật; nghiên cứu xuất bản cuốn sách dân tộc Nùng; Sưu tầm, tư liệu hoá di sản văn hóa truyền thống về chữ viết (sách cổ) của người Dao, Tày trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 26/11/2021 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn 2030; Tuân thủ nghiêm các quy định trong việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; Tiếp tục phối hợp triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Công viên địa chất theo các khuyến nghị sau lần tái đánh giá năm 2022 nhằm đảm bảo đáp ứng các tiêu chí của Mạng lưới. Tham mưu trình tỉnh ban hành các văn bản: Kế hoạch bảo tồn và phát triển Công viên địa chất giai đoạn 2023-2026 phục vụ Tái đánh giá tư cách thành viên Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu lần thứ 4; kế hoạch tuyên truyền cộng đồng về CVĐC; Đề án thu phí vào Công viên địa chất. Tham mưu tổ chức Hội thảo quốc tế phát triển CVĐC toàn cầu CNĐ Đồng Văn thành khu du lịch quốc gia vào năm 2030.

P.V

Tin liên quan