Tầm nhìn

TP Hồ Chí Minh tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa

16:31, 01 Tháng Mười Một 2022

(DSX) - Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Ảnh minh họa - Nguồn: Truyền hình Vĩnh Long
Thực hiện Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch; Văn bản số 845/VHCS-NSVH của Cục Văn hóa cơ sở về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội;
Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, đồng thời tập trung triển khai các nội dung sau:
1. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình: Tham mưu thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội. Tham mưu giải quyết thủ tục đăng ký hoặc thông báo việc tổ chức lễ hội theo thẩm quyền; tham mưu chỉ đạo tổ chức lễ hội bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; tổ chức giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, về các giá trị, ý nghĩa của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống.

Bến Nhà Rồng - Ảnh minh họa - Nguồn: baotanghochiminh.vn
Thực hiện công tác thống kê lễ hội; tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ quản lý và tổ chức lễ hội cho đội ngũ cán bộ phụ trách tại các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức của người dân về thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội. Vận động Nhân dân hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm không phô trương, hình thức, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc. 
Phối hợp Thanh tra Sở kiểm tra, theo dõi trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, biến tướng, làm sai lệch lễ hội truyền thống. Tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật; Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh; Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/2/2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm.
- Tham mưu phối hợp nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý và trách nhiệm của hội đồng nghệ thuật, bảo đảm sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, hội đồng nghệ thuật và các cơ quan liên quan trong quá trình quản lý hoạt động; thẩm định chặt chẽ trước khi cấp phép các hoạt động triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh; phối hợp kiểm tra, theo dõi các cuộc triển lãm bảo đảm tuân thủ các nội dung quy định.Tiếp tục tham mưu thực hiện Đề án “Phát triển tượng đài, tranh hoành tráng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2030 tầm nhìn đến 2035. Tham mưu theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
2. Phòng Tổ chức Lễ và sự kiện: Tham mưu, rà soát kế hoạch tổ chức lễ hội, điều chỉnh tần suất, quy mô phù hợp với tình hình thực tiễn. Tổ chức các phương án về trật tự an toàn giao thông, an toàn sông nước, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, thích ứng an toàn, phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19 và an toàn vệ sinh thực phẩm cho Nhân dân và du khách; tổ chức các giải pháp về thực hiện nếp sống văn minh tại các hoạt động lễ hội.
3. Phòng Quản lý di sản văn hóa: Tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm quy định tại Luật Di sản văn hóa và các văn bản quy định có liên quan. Phát hiện và tổ chức ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm di tích, thực hành sai lệch di sản văn hóa phi vật thể; phát huy vai trò của cộng đồng và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương ở cơ sở trong công tác quản lý; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ chuyên môn và người trực tiếp trông coi di tích; chuẩn bị kỹ hồ sơ ghi danh di sản văn hóa phi vật thể khi trình cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về nội dung, tính khoa học, pháp lý của hồ sơ.
4. Phòng Nghệ thuật: Tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn và các quy định pháp luật có liên quan. Tham mưu thực hiện quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng các cuộc thi người đẹp, người mẫu trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác phối hợp trong quản lý đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu có quy mô lớn, có yếu tố nước ngoài, liên quan đến công tác dân tộc, bình đẳng giới, trẻ em, được tổ chức nhiều vòng ở nhiều địa phương; thẩm định chặt chẽ hồ sơ (trong đó rà soát kỹ Đề án bảo đảm tính thống nhất, phù hợp thuần phong, mỹ tục của dân tộc, văn hóa truyền thống, phù hợp với lứa tuổi, giới tính và điều kiện thực tiễn của địa phương) trước khi tham mưu chấp thuận hoặc không chấp thuận tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu. 
Phối hợp Thanh tra Sở kiểm tra, theo dõi sau khi cấp văn bản chấp thuận, kiên quyết dừng cuộc thi người đẹp, người mẫu, tham mưu thực hiện thu hồi danh hiệu, giải thưởng, hủy kết quả cuộc thi trong trường hợp có vi phạm pháp luật. Tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm quy định tại Luật Điện ảnh và các văn bản quy định chi tiết. Tăng cường công tác quản lý hoạt động phổ biến phim trên địa bàn Thành phố bảo đảm tuân thủ pháp luật và tiêu chí phân loại; tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động cấp giấy phép phân loại phim theo phân cấp, trên cơ sở nâng cao năng lực, trách nhiệm của hội đồng thẩm định, phân loại phim.
5. Thanh tra Sở: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi tình hình thực thi pháp luật trong tổ chức các hoạt động văn hóa; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.
6. Phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện các nội dung sau: Tổ chức thực thi nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý chuyên ngành tại địa phương; bố trí nguồn lực để tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định; chủ động, linh hoạt và quyết liệt trong thực thi nhiệm vụ; thường xuyên theo dõi tình hình, xử lý tình huống, tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo phân cấp, ủy quyền các nhiệm vụ, không đùn đẩy, né tránh; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là kỹ năng giải quyết, xử lý các công việc phức tạp, mang tính liên ngành. Tăng cường phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi tình hình thực thi pháp luật trong tổ chức các hoạt động văn hóa, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.
Thủy Bích

Tin liên quan