Cộng đồng

Bắc Kạn: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn di sản văn hóa

15:30, 19 Tháng Mười 2022

(DSX)- Nhiều kết quả tích cực trong công tác di sản văn hóa đã được UBND tỉnh nêu ra trong Báo cáo Kết quả 01 năm thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lớp truyền dạy bí quyết thực hành di sản văn hoá phi vật thể “Lượn cọi của người Tày huyện Pác Nặm”. Nguồn: Báo Bắc Kạn

Cụ thể, từ năm 2021 đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng 08 mô hình Câu lạc bộ hát Then - đàn Tính cấp huyện, thành phố; triển khai dự án bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lượn Cọi” (năm 2022); thực hiện xong việc tổ chức kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể; rà soát, kiểm tra, đánh giá các lễ hội trên địa bàn tỉnh; tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bảo tồn di sản văn hóa; phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức trình diễn trang phục dân tộc gắn với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và lễ hội của địa phương.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện kiểm kê, nhận diện di sản văn hóa phi vật thể, đến nay nhận diện được 204 di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó hàng năm lựa chọn những di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, lập hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia để có biện pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Đồng thời, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự cho 01 nghệ nhân nhân dân và 03 nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Trên cơ sở các di sản đã được ghi danh và các nghệ nhân đã được phong tặng danh hiệu, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và triển khai các đề tài, dự án bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc. Qua đó góp phần chuyển hóa về mặt nhận thức, tạo được sự trân trọng của cộng đồng đối với di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của Nhân dân.

Về thực hiện kiểm kê, xếp hạng di tích: UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động thực hiện việc kiểm kê, phân loại, lập 5-7 hồ sơ khoa học di tích. Đến nay, trên địa bàn có 120 di tích, bao gồm 64 di tích đã được xếp hạng (02 di tích Quốc gia đặc biệt, 07 di tích Quốc gia, 55 di tích cấp tỉnh) và 56 di tích kiểm kê chưa xếp hạng. Tổ chức điều tra, thám sát khảo cổ học 01 cuộc; thực hiện hoàn thành 01 hoạt động sưu tầm, bảo tồn tri thức bản địa về chế biến men lá để nấu rượu của người Tày tỉnh Bắc Kạn; xây dựng hoàn thành và bàn giao 02 bia di tích (di tích lịch sử Khuổi Dạ, thôn Thạch Ngõa 2, xã Mỹ Phương,di tích lịch sử Nền nhà ông Hoàng Cẩm, thôn Bản Mới, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể)

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành việc rà soát tổng số các lễ hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tổng số lễ hội trên địa bàn tỉnh được kiểm kê, rà soát là 127 lễ hội, trong đó: Lễ hội truyền thống cấp huyện, xã: 15; Lễ hội văn hóa (Hội xuân) cấp huyện, xã: 85; Lễ hội văn hóa truyền thống cấp thôn: 27 (bao gồm lễ hội của các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông).

Nhằm hỗ trợ, đẩy mạnh phát triển các hoạt động văn hóa, UBND tỉnh đang triển khai xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2030 (dự kiến trình kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND tỉnh).

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả hơn nữa kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Trong đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa – văn nghệ trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đãi ngộ, khuyến khích, động viên đối với các diễn viên, nghệ nhân, nhà nghiên cứu văn hóa… trong việc sưu tầm, bảo tồn và truyền dạy di sản văn hóa truyền thống của dân tộc; triển khai các Chương trình, Kế hoạch về văn hóa đã được UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo chất lượng hiệu quả.

D.H

Tin liên quan