Cảnh báo

Sơn La: Phát hiện và tổ chức ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm di tích

14:21, 12 Tháng Mười 2022

(DSX)- Đây là một trong những nội dung được đưa ra trong văn bản số 2338/SVHTT&DL-QLVH ngày 12/10/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, du lịch.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Sơn La

Thực hiện Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL ngày 23/09/2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, du lịch; Công văn số 3696/UBND-KGVX ngày 27/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo; giao các phòng chức năng; các đơn vị trực thuộc Sở; phòng Văn hóa & Thông tin các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung. Cụ thể:

Liên quan đến lĩnh vực di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị trên tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt hệ thống pháp luật về quản lý chuyên ngành đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, du lịch; chủ động, linh hoạt và quyết liệt trong thực thi nhiệm vụ; thường xuyên theo dõi tình hình, xử lý tình huống, tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp.

Tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong thực thi nhiệm vụ đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, du lịch, chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động thông qua các hình thức trao đổi, đối thoại trực tiếp, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức hội nghị, giao ban chuyên đề theo định kỳ 6 tháng một lần hoặc đột xuất khi phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Rà soát, thẩm định chặt chẽ các hồ sơ cấp giấy phép, cấp văn bản chấp thuận, thỏa thuận và chịu trách nhiệm về nội dung đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, du lịch; đối với các hoạt động phức tạp, nhạy cảm cần phát huy vai trò, sự tham gia của hội đồng thẩm định, hội đồng chuyên môn và các cơ quan liên quan.

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, du lịch, trong đó chú trọng các nhiệm vụ mới được phân cấp, ủy quyền cho địa phương.

Phát hiện và tổ chức ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm di tích, thực hành sai lệch di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát huy vai trò của cộng đồng và trách nhiệm của chính quyền địa phương ở cơ sở; Quan tâm đến việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ chuyên môn và người trực tiếp trông coi di tích; chuẩn bị kỹ hồ sơ ghi danh di sản văn hóa phi vật thể khi trình cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về nội dung, tính khoa học, pháp lý của hồ sơ.

Tham mưu, rà soát kế hoạch tổ chức lễ hội, điều chỉnh tần suất, quy mô phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; tổ chức giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, về các giá trị, ý nghĩa của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống; tăng cường kiểm tra, theo dõi trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, biến tướng, làm sai lệch lễ hội truyền thống;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi tình hình thực thi pháp luật trong tổ chức các hoạt động, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm….

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn tổ chức thực hiện và yêu cầu các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở; phòng Văn hóa & Thông tin các huyện, thành phố tham mưu thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL ngày 23/09/2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, du lịch tại đơn vi; địa phương.

PV

Tin liên quan