Tầm nhìn

Bình Thuận: Triển khai chương trình Bảo tồn, phát huy bền vững DSVH Việt Nam và Số hóa DSVH Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

12:42, 01 Tháng Mười 2022

(DSX) – UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Công văn số 3181/UBND-KGVXNV về việc triển khai Công văn số 3380/BVHTTDL-DSVH của Bộ VHTTDL hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030.

Lễ hội Ka tê, Bình Thuận. (Nguồn: vnn.vn)
Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn số 3380/BVHTTDL-DSVH ngày 08/9/2022 của Bộ VHTTDL; Xây dựng kế hoạch, dự toán chi tiết kinh phí thực hiện các Chương trình hàng năm (trong đó xác định rõ những nội dung, phần việc thực hiện từ nguồn vốn của Trung ương và nội dung, phần việc thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh). Đồng thời, đề  xuất Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ VHTTDL xem xét, cấp kinh phí thực hiện đối với những nội dung, phần việc từ nguồn vốn của Trung ương và cân đối, cấp kinh phí thực hiện những nội dung, phần việc từ nguồn ngân sách tỉnh.

Cùng với đó, Sở VHTTDL Bình Thuận chịu trách nhiệm về việc sử dụng kinh phí của các Chương trình đúng mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, có hiệu quả, không để thất thoát và chịu trách nhiệm về việc không thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý về di sản văn hóa xây dựng, triển khai kế hoạch số hóa, cập nhật dữ liệu và báo cáo định kỳ về các hoạt động liên quan đến Chương trình thuộc tỉnh quản lý, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Chương trình được giao; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan lập kế hoạch số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu số về  di sản văn hóa hàng năm theo kế hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật chung do Bộ VHTTDL ban hành, hướng dẫn, tổ chức sử dụng, khai thác các phần mềm dùng chung bảo đảm đồng bộ, thống nhất và khả năng cập nhật dữ liệu thuận lợi lên cơ sở dữ liệu tập trung của Trung ương.

Bên cạnh đó, triển khai số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số hồ sơ khoa học, tư liệu các di tích cấp tỉnh; các di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục kiểm kê, có giá trị đặc sắc hoặc có nguy cơ bị mai một; các di sản tư liệu; các hiện vật, nhóm hiện vật, cổ vật quý hiếm, có giá trị tiêu biểu tại các bảo tàng, ban quản lý di tích trực thuộc.

Theo dõi và chịu trách nhiệm về số liệu, tiến độ thực hiện, nội dung; báo cáo định kỳ, đột xuất về việc thực hiện Chương trình tại địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ VHTTDL để  tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các Chương trình trên địa bàn tỉnh theo đúng nội dung Chương trình đã được phê duyệt và các quy định hiện hành của pháp luật, kịp thời xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp để thất thoát kinh phí của Chương trình; Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh, hàng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ VHTTDL theo quy định.

Sở Tài chính trên cơ sở dự toán hàng năm của Sở VHTTDL đối với những nội dung, phần việc thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh, Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các Chương trình theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh triển khai xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 -  2030  và Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Chương trình “Số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030” nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa trên nền tảng công nghệ số thống nhất, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Chương trình đặt mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2021-2030 là: 100% các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu được UNESCO ghi danh, 100% các di tích quốc gia đặc biệt, 100% các bảo vật quốc gia, các di sản trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số (ưu tiên số hóa theo nhu cầu sử dụng của xã hội các di tích quốc gia và các hiện vật, nhóm hiện vật tại các bảo tàng, ban quản lý di tích). Cùng với đó, 100% người làm công tác chuyên môn trong ngành di sản văn hóa được đào tạo, đào tạo lại, cập nhật các kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số./.

 

 

Tin liên quan