Cộng đồng

Thanh Hóa: Bảo tồn, phát huy giá trị Lễ hội Mường Đòn

12:31, 29 Tháng Chín 2022

(DSX)- Thực hiện Quyết định số 2072/QĐ-BVHTTDL ngày 31/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức bảo tồn Lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số, năm 2022, UBND huyện Thạch Thành đã ban hành Kế hoạch tổ chức bảo tồn, phát huy giá trị Lễ hội Mường Đòn xã Thành Mỹ.

Ảnh minh họa. Nguồn: baodantoc

Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Bên cạnh đó giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể; xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch tại địa phương; Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

Theo Kế hoạch sẽ tổ chức khảo sát, điều tra thực tế; sưu tầm, thu thập thông tin, tổng hợp tư liệu, tài liệu; lấy ý kiến nghệ nhân, đồng bào dân tộc Mường về nội dung, giải pháp bảo tồn, phát huy Lễ hội Mường Đòn; Tổ chức tập huấn, truyền dạy kỹ năng, phương pháp bảo tồn và phát huy Lễ hội Mường Đòn; Tổ chức trình diễn, tái hiện Lễ hội Mường Đòn theo nội dung Lễ hội truyền thống phục vụ du lịch tại địa phương; Tổ chức ghi hình, chụp ảnh và sản xuất phim tài liệu phục vục công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bà Lễ hội Mường Đòn xã Thành Mỹ.

Được biết, Lễ hội Mường Đòn tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa được tổ chức truyền thống vào các ngày từ 17 - 19 tháng Giêng hằng năm. Người dân Mường Đòn ở các thôn Vân Phú, Vân Phong, Vân Tiến, Vân Đình, xã Thành Mỹ tổ chức lễ hội, tế rước trọng thể với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao phong phú, đa dạng.

Đây là lễ hội thể hiện những giá trị văn hóa truyền thống trong sinh hoạt cộng đồng của người Mường. Không chỉ thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc khu vực miền núi, mà còn góp phần bảo tồn, khôi phục những giá trị văn hóa nói chung và văn hóa phi vật thể nói riêng./.

T.T

 

Tin liên quan