Tầm nhìn

Lào Cai: Chú trọng phát triển loại hình du lịch di sản gắn với bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ truyền thống

14:47, 26 Tháng Chín 2022

(DSX)- Đây là một trong những mục đích chính mà Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai hướng tới.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Lào Cai

Theo đó, trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh đưa ra mục tiêu: Kiểm kê, đánh giá thực trạng, phân loại, lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian gồm: dân ca, dân vũ, dân nhạc của 25 nhóm ngành dân tộc gồm: Mông (ngành Mông Hoa, Mông Trắng, Mông Lềnh, Mông Xanh); Dao (ngành Dao Đỏ, Dao Tuyển và Dao Họ); Tày (Tày, Thu Lao, Pa Dí); Nùng (Nùng Dín và Nùng An); Thái (Thái Trắng và Thái Đen); Phù Lá (ngành Phù Lá Hán, Phù Lá Đen, Phù Lá Lão (Xá Phó)); Giáy; Hà Nhì; La Chí; Bố Y; Hoa; Mường…Nghiên cứu, lựa chọn, lập 03-05 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn, phục dựng các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc có giá trị tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc thiểu số nhằm khai thác, xây dựng sản phẩm gắn với phát triển du lịch của tỉnh (Bảo tồn phục dựng hát dân ca, dân vũ, dân nhạc của 06 nhóm ngành dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai); Lựa chọn, xây dựng từ 5-7 hồ sơ nghệ nhân đề nghị Hội đồng các cấp xem xét, phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Đưa loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc lồng ghép trong giảng dạy các môn học có liên quan các trường học Phổ thông dân tộc nội trú, Phổ thông dân tộc Bán trú trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành công tác kiểm kê, đánh giá, phân loại và lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số. Nghiên cứu, lựa chọn, lập từ 5-10 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc được hỗ trợ bảo tồn, phục dựng và các giá trị tiêu biểu được khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch (Bảo tồn phục dựng hát dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc của các dân tộc thiểu số trong tỉnh); phấn đấu có từ 10-15 mô hình bảo tồn câu lạc bộ dân ca, dân vũ, dân nhạc, đội văn nghệ quần chúng hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho cộng đồng và tạo sản phẩm du lịch đặc thù từ di sản văn hóa.

Từ 50-60% di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến dân ca, dân vũ, dân nhạc được tư liệu hóa lưu giữ và phổ biến đến cộng đồng các dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai;…

Bên cạnh đó, Kế hoạch còn đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Khảo sát, kiểm kê và lập danh mục loại hình di sản văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số; Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách cho các nghệ nhân, người tổ chức thực hành, trao truyền, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số; Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho công chức văn hóa và các chủ thể văn hóa trong công tác quản lý, gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật trình diễn dân gian các dân tộc thiểu số tại địa phương; Tổ chức phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Đưa một số loại hình dân ca, dân nhạc, dân vũ các dân tộc vào hoạt động giảng dạy và hoạt động giáo dục ngoại khóa tại các nhà trường; Tuyên truyền, phổ biến, quảng bá, giới thiệu giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Xây dựng các hành trình kết nối di sản dân ca, dân vũ gắn với phát triển du lịch; Ứng dụng khoa học, công nghệ, trọng tâm là công nghệ số trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

PV

Tin liên quan