Cộng đồng

Hà Nam: Bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia bia Sùng Thiện Diên Linh

11:08, 11 Tháng Chín 2022

(DSX)- Bảo vật quốc gia bia Sùng Thiện Diên Linh hiện đang được lưu giữ, trưng bày tại di tích quốc gia đặc biệt chùa Đọi Sơn, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, là hiện vật gốc, độc bản, kích thước lớn, có niên đại năm 1121 thời Lý.

BVQG bia Sùng Thiện Diên Linh. Nguồn: dsvh.gov.vn
Toàn bộ bia là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc hoàn hảo, phản ánh mỹ thuật và kỹ thuật thời Lý đạt đến trình độ cao, nội dung bài minh mang đặc trưng văn chương thời Lý, cung cấp nhiều thông tin, tư liệu quý. Bia Sùng Thiện Diên Linh được công nhận Bảo vật quốc gia theo quyết định số 2599/QĐ-TTg ngày 30/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Bảo vật quốc gia bia Sùng Thiện Diên Linh được bảo vệ, bảo quản nguyên trạng tại vị trí sân phía trước chùa chính thuộc di tích quốc gia đặc biệt chùa Đọi Sơn (thị xã Duy Tiên). Bia được dựng bên trong nhà bia thiết kế kiểu phương đình, 2 tầng 8 mái, xung quanh có hàng rào, phía trước đặt bảng giới thiệu. Năm 2021, Ban quản lý di tích đã lắp đặt hệ thống camera an ninh, làm thêm hàng rào bảo vệ bao quanh bia để tạo khoảng cách giữa khách tham quanh và bia nhằm đảm bảo an toàn cho bảo vật.

Trong những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn địa phương đối với công tác quản lý, bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia, lưu ý chủ sở hữu có biện pháp phòng chổng cháy, nổ, trộm cắp, thiên tai và một số nguy cơ gây hại khác để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bảo vật quốc gia. Tháng 3 năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập Đoàn khảo sát hiện vật tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hà Nam khảo sát, đánh giá về giá trị, công tác bảo vệ, bảo quản từng hiện vật tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá các giá trị của hiện vật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành công văn số 174/SVHTTDL-BTHN ngày 30 tháng 3 năm 2022 về việc bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị các hiện vật tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Hằng năm, Sở đã định kỳ tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về bảo vệ và phát huy giá trị di tích, di vật và bảo vật. Thị xã Duy Tiên đã ban hành quy chế hoạt động của Ban quản lý di tích chùa Đọi Sơn, chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ trông coi tại di tích, có bảng giới thiệu khái quát, nội quy di tích, làm tờ gấp, sách để giới thiệu quảng bá về di tích và bảo vật quốc gia. Đồng thời Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên chỉ đạo Bảo tàng tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương nghiên cứu, triển khai bảo quản bảo vật quốc gia bia Sùng Thiện Diên Linh theo kế hoạch. Hàng năm, Ban quản lý di tích báo cáo định kỳ bằng văn bản về tình trạng, an ninh an toàn của bảo vật quốc gia bia Sùng Thiện Diên Linh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về công tác phát huy giá trị bảo vật quốc gia: Trong những năm qua, chính quyền địa phương, ban quản lý di tích đã đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu giá trị của bảo vật quốc gia gắn với giá trị của di tích quốc gia đặc biệt chùa Đọi Sơn. Phốỉ hợp với cơ quan báo đài địa phương, trung ương, các tạp chí, xây dựng một số phóng sự, chuyên mục chuyên đề; gửi bài, in, phát hành tờ gấp, lồng ghép với hoạt động giáo dục, giờ học lịch sử, ngoại khóa ở nhà trường trong toàn tỉnh nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về di tích quốc gia đặc biệt chùa Đọi Sơn gắn với giới thiệu hình ảnh, thuyết minh giá trị lịch sử, khoa học, mỹ thuật của bảo vật quốc gia bia Sùng Thiện Diên Linh. Năm 2021, bia Sùng Thiện Diên Linh đã được Bảo tàng tỉnh triển khai dập dịch, tư liệu hóa, phục chế và được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Hà Nam và Bảo tàng Phật Giáo Tam Chúc.

Cùng với việc chỉ đạo công tác quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp chặt chẽ UBND thị xã Duy Tiên triển khai nhiều biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị di tích, lễ hội, bảo vật quốc gia như: thị xã Duy Tiên thường xuyên chỉ đạo Đài truyền thanh thị xã tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước; Quyết định số 1606/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050, trong đó Duy Tiên hướng đến phát triển du lịch thăm quan di tích lễ hội, du lịch tìm hiểu văn hóa làng nghề, lễ hội tâm linh; tuyên truyền giá trị của di tích, cổ vật và lễ hội. Chỉ đạo Ban quản lý, Ban khánh tiết di tích xây dựng tờ gấp “Long Đọi Sơn tự xưa và nay”, bảng giới thiệu tại di tích để quảng bá cho du khách thập phương hiểu và nâng cao trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn di tích, di vật, bảo vật quốc gia. Hàng năm cử học viên tham gia lớp đào tạo thuyết minh viên du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; Đưa một số di tích, lễ hội, Bảo vật Quốc gia vào cổng thông tin du lịch của tỉnh, điểm đến trong bản đồ du lịch của tỉnh. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong hoạt động tu bổ, tôn tạo, giữ gìn và phát huy giá trị di tích, lễ hội truyền thống, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chính quyền địa phương, Ban quản lý di tích thực hiện đúng theo công văn hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các quy định pháp luật về quản lý di sản văn hóa tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá các giá trị lịch sử, khoa học, mỹ thuật của bảo vật quốc gia đến với nhân dân và du khách, nhằm nâng cao nhận thức của ngườỉ dân, du khách cùng chung tay bảo vệ và phát huy giá trị bảo vật quốc gia cụ thể như: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương về vai trò, vị trí di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội; Đặc biệt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về di sản văn hóa như Luật Di sản văn hóa năm 2001, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009, Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Nam…  Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học để có biện pháp bảo tồn, tôn tạo cảnh quan, kiến trúc, bảo quản tốt di vật, cổ vật, bảo vật đang gìn giữ và phát huy tại di tích; Xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho các cổ vật, di vật, ngăn ngừa nguy cơ mất cắp cổ vật đang lưu giữ tại các di tích. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá giá trị lịch sử văn hóa chùa Đọi Sơn nhằm tạo sức lan toả, nâng cao nhận thức trong cộng đồng về ý thức, trách nhiệm đối với việc bảo vệ di tích Quốc gia đặc biệt chùa Đọi Sơn và bảo vật quốc gia bia Sùng Thiện Diên Linh. Đẩy mạnh lập quy hoạch các di tích trọng điểm, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu từ nay cho đến 2025, tập trung xây dựng và hoàn thiện quy hoạch không gian văn hóa lễ hội Tịch điền Đọi Sơn; Quy hoạch tổng thể khu di tích Quốc gia đặc biệt chùa Đọi Sơn (trong đó có nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị bảo vật quốc gia); Triển khai dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích chùa Đọi Sơn./.

T.T

 

Tin liên quan