Tầm nhìn

Điện Biên: Đưa các di sản văn hóa trở thành nội lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững

16:30, 09 Tháng Chín 2022

(DSX)- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, giai đoạn 2022-2025.

Ảnh minh họa/Nguồn: dienbien.gov.vn

Việc triển khai Kế hoạch nhằm bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh (di sản “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái Việt Nam”; di sản “Nghệ thuật Xòe Thái”) và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể, đưa các di sản văn hóa trở thành nội lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hệ thống tư liệu về các di sản văn hóa phi vật thể; làm rõ vai trò của các di sản văn hóa phi vật thể đối với đời sống tinh thần của cộng đồng; tôn vinh giá trị sáng tạo nghệ thuật dân gian của những chủ thể văn hóa đối với những giá trị di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Điện Biên nói riêng, cả nước nói chung và góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng văn hóa quốc tế; Nâng cao nhận thức, lòng tự hào dân tộc và sự tham gia trực tiếp của người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Mục tiêu cụ thể được tỉnh đặt ra đó là: Thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng, tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung tư liệu và hỗ trợ phát huy đối với 02 di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh và 06 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thí điểm thành lập 03 mô hình Câu lạc bộ thực hành di sản “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái” và 10 mô hình Câu lạc bộ thực hành “Nghệ thuật Xòe Thái” tại các huyện, thị xã, thành phố nắm giữ di sản. Nghiên cứu, hỗ trợ để các di sản văn hóa trở thành sản phẩm đặc trưng phục vụ phát triển du lịch.

Các nội dung cụ thể sẽ được triển khai bao gồm: Rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng, nghiên cứu, kiểm kê, tư liệu hóa các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia; Tạo điều kiện cho cộng đồng thực hành, sáng tạo và truyền dạy di sản, tăng cường các hình thức giáo dục di sản trong và ngoài trường học (Mở các lớp truyền dạy tại cộng đồng; Tổ chức các Hội thi, Hội diễn, liên hoan, giao lưu về “Nghệ thuật Xòe Thái” và di sản “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái” trên địa bàn tỉnh; Tăng cường đưa di sản vào trường học, tuyên truyền, nâng cao niềm tự hào về di sản đối với học sinh trên địa bàn tỉnh); Tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, cộng đồng có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản (Tọa đàm đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh; Khen thưởng các nghệ nhân, cá nhân, tổ chức có thành tích tham gia thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia giai đoạn 2022-2025); Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quảng bá về giá trị di sản nhằm xây dựng các di sản văn hóa phi vật thể thành sản phẩm văn hóa đặc trưng phục vụ phát triển du lịch; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa.

UBND tỉnh yêu cầu, việc triển khai kế hoạch phải bám sát các quy định của Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể; Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009; Phát huy được vai trò, ý thức, trách nhiệm của các chủ thể văn hóa, đặc biệt là các cá nhân đã được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trong việc bảo tồn, truyền dạy, phát huy giá trị di sản văn hóa của cộng đồng; Tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo trọng tâm, đạt hiệu quả cao, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

DH

Tin liên quan