Tầm nhìn

Cần Thơ: Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia

16:38, 01 Tháng Chín 2022

(DSX)- Đến thời điểm hiện nay, thành phố Cần Thơ có 04 nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia thuộc nền văn hóa Óc Eo, được phát hiện, sưu tầm tại ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, đang được lưu giữ tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ.

Hai bảo vật quốc gia Tượng phật Nhơn Thành và Bình gốm Nhơn Thành. Nguồn: baophapluat.vn

Những bảo vật quốc gia này được công nhận vào các đợt như sau: Bộ khuôn đúc Nhơn Thành (niên đại: I-VII), được công nhận đợt 6 năm 2017; Bình gốm Nhơn Thành (niên đại V), được công nhận đợt 7 năm 2018; Tượng Phật Nhơn Thành (niên đại IV - VI), được công nhận đợt 7 năm 2018; Linga-Yoni gỗ Nhơn Thành (niên đại V), được công nhận đợt 8 năm 2020.

Thời gian qua, công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của các bảo vật quốc gia được quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các cấp; đơn vị trực tiếp quản lý thực hiện công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp các ngành, đơn vị có liên quan chỉ đạo đơn vị chuyên môn tăng cường công tác bảo vệ, lập phương án bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành có liên quan.

Để tiếp tục thực hiện tốt việc bảo vệ, bảo quản theo chế độ đặc biệt và phát huy có hiệu quả giá trị của các bảo vật quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận, đồng thời để nhận diện những hiện vật có giá trị tiêu biểu, đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 21 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 1174/BVHTTDL-DSVH đề nghị các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của các bảo vật quốc gia. Cụ thể, về bảo vệ bảo vật quốc gia: Tổ chức xây dựng, hoàn thiện và kịp thời triển khai phương án bảo vệ đặc biệt đối với từng bảo vật quốc gia, trong đó lưu ý: Có biện pháp phòng, chống cháy, nổ, trộm cắp, thiên tai và các nguy cơ gây hại khác để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các bảo vật quốc gia. Đối với bảo vật quốc gia hiện đang được lưu giữ tại các di tích hoặc thuộc sở hữu tư nhân, phải thường xuyên thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành giữa cơ quan văn hóa với công an và chính quyền sở tại trong việc bảo vệ; phân định rõ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chính. Kịp thời, chủ động báo cáo, thông tin tới cơ quan chủ quản và các cơ quan có liên quan khi có những diễn biến trong thực tế ảnh hưởng đến công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các bảo vật quốc gia.

Về bảo quản bảo vật quốc gia: Ưu tiên đầu tư kinh phí cải tạo, nâng cấp công trình, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị chuyên dụng dành cho kho bảo quản và khu vực trưng bày bảo vật quốc gia tại bảo tàng, nơi lưu giữ bảo vật quốc gia tại di tích, để bảo đảm bảo vật quốc gia được đặt trong chế độ bảo quản đặc biệt. Việc bảo quản bảo vật quốc gia phải được lập thành phương án cụ thể, bảo đảm tính khoa học và tính pháp lý để trình cơ quan chủ quản xem xét, phê duyệt; quá trình thực hiện bảo quản phải tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc, quy trình, kỹ thuật bảo quản, đồng thời có sự phối hợp, hướng dẫn của các nhà khoa học trong lĩnh vực liên quan, các chuyên gia về bảo quản (căn cứ theo loại hình, chất liệu, tình trạng của từng bảo vật quốc gia).

Về phát huy giá trị bảo vật quốc gia: Xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình riêng, với nội dung hấp dẫn, hình thức đa dạng, dễ phổ biến và tiếp cận để quảng bá giá trị của bảo vật quốc gia tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

T.T

 

Tin liên quan