Tầm nhìn

Đồng Tháp tăng cường bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá giai đoạn 2022 – 2025

16:47, 29 Tháng Tám 2022

(DSx)- Kế hoạch Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 – 2025 nhằm đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phục vụ giáo dục truyền thống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch của địa phương

Ảnh minh họa - Nguồn: Nhà báo và Công luận
Kế hoạch Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 – 2025 vừa được Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành sẽ thực hiện tu bổ, phục hồi 06 di tích quốc gia, 01 di tích quốc gia đặc biệt; hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi 37 di tích cấp tỉnh.
Mục tiêu của Kế hoạch nhằm Đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phục vụ giáo dục truyền thống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch của địa phương; Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn và quản lý di sản, cũng như bảo tồn những đặc trưng văn hóa tiêu biểu tại địa phương. Tạo cơ chế huy động mọi nguồn lực trong xã hội để tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích; Các cơ quan, đơn vị có liên quan có sự phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa để thực hiện có hiệu quả trong việc bảo quản tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hoá theo Kế hoạch này.
Cụ thể, đối với di tích quốc gia, quốc gia đặc biệt, hỗ trợ kinh phí đầu tư và đối ứng bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích hàng năm do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phân bổ từ Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hoá giai đoạn 2021 – 2025 của Chính phủ.
Đối với di tích cấp tỉnh, hỗ trợ kinh phí đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn toàn tỉnh, ưu tiên đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các hạng mục chính của di tích bị hư hại nặng nhằm chống xuống cấp các công trình xây dựng, công trình kiến trúc nghệ thuật, tín ngưỡng dân gian (chính điện, hậu tổ,…) và di tích lịch sử cách mạng. Chú trọng các di tích lịch sử - văn hóa thuận lợi cho phát triển du lịch có gắn với tín ngưỡng tâm linh của đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh.
Dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích giai đoạn 2022 - 2025 là trên 69 tỷ đồng.
Đồng thời Kế hoạch cũng đặt ra giải pháp thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn để triển khai thực hiện kế hoạch, bảo đảm huy động đầy đủ, kịp thời theo đúng cơ cấu đã được quy định; tăng cường huy động vốn đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp và vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Tăng cường phối hợp, lồng ghép với các Chương trình khác của các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh để triển khai thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để phục vụ khách tham quan, phát triển du lịch.
Thủy Bích (t/h)

Tin liên quan