Tầm nhìn

Thái Bình: Triển khai kế hoạch bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa

14:33, 18 Tháng Tám 2022

(DSX)- UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 02/12/2021 phê duyệt Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt nam giai đoạn 2021 - 2030 của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Chùa Keo Thái Bình. Ảnh: Báo Thái Bình

Kế hoạch nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh về di sản văn hóa trên nền tảng công nghệ số thống nhất phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện liên thông dữ liệu số quốc gia về di sản văn hóa.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2022 – 2025: 100% di tích quốc gia đặc biệt; 90% di tích quốc gia và 70% di tích cấp tỉnh được tu bổ, tôn tạo; 100% di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê. Các di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, di sản tư liệu, bảo vật quốc gia và các di sản trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh được số hóa và ứng dụng trên nền tảng số; người làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa được đào tạo cập nhật các kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số.

Đến năm 2023 lập hồ sơ nghệ thuật Chèo đồng bằng sông Hồng đệ trình UNESCO đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; xây dựng hồ sơ khoa học các di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu hoặc các di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một, cần được bảo vệ khẩn cấp đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Phấn đấu đến năm 2030, 100% các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu tiêu biểu của tỉnh được UNESCO ghi danh; các di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, các bảo vật quốc gia, các di sản trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh được số hóa và ứng dụng trên nền tảng số… Nghiên cứu, hình thành một số vùng không gian văn hóa – di sản tiêu biểu có mật độ di tích dày, lưu giữ được nhiều giá trị truyền thống đặc trưng để tiến tới xây dựng thương hiệu không gian văn hóa vùng đất, con người Thái Bình nhằm phát huy cao nhất những giá trị văn hóa tiêu biểu của tỉnh.

Để thực hiện mục tiêu về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gồm: Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2030”. Tập trung đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử - văn hóa có giá trị tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế; gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch. Bên cạnh đó đẩy mạnh sưu tầm, khảo cổ, nghiên cứu, phục dựng, bảo tồn và phát huy các loại hình di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là nghệ thuật Chèo, múa rối nước, hát xẩm, ca trù, các trò chơi, trò diễn dân gian… và các di sản có nguy cơ mai một; gìn giữ, khai thác, phát huy giá trị các di sản văn hóa quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt; bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa phục vụ công tác quản lý, bảo tồn, quảng bá, tra cứu các giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh. Ngoài ra, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục di sản văn hóa trong và ngoài nhà trường bằng việc đa dạng hóa mô hình, phương thức, quy mô; tăng cường xã hội hóa hoạt động giáo dục di sản…

Cùng với đó, xây dựng, triển khai thực hiện Đề án “Số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình”. Tập trung nguồn lực đầu tư quy hoạch, xây dựng, tu bổ, tôn tạo một số di tích trọng điểm như: Chùa Keo, Khu Lăng mộ và Đền thờ các vị vua triều Trần, đình, đền, bến Tượng A Sào, đền Tiên La, đền Đồng Bằng, khu lưu niệm Bác Hồ… Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động bảo tồn di tích, phục hồi các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển du lịch văn hóa.

T.T

Tin liên quan