Tầm nhìn

Triển khai Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

14:38, 14 Tháng Tám 2022

(DSX)- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch Triển khai Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Nhà hội trường, nơi tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng tại Kim Bình, Chiêm Hóa, Tuyên Quang. (Nguồn: baotuyenquang.com.vn)

Theo đó, Kế hoạch nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh, từ đó góp phần bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa có giá trị tiêu biểu về chính trị, văn hóa, lịch sử, truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm: Hoàn thành việc lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt (Lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; Lập Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình, huyện Na Hang, Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, gắn với phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn 2050); Đầu tư tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt, các di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu; Thực hiện các dự án chỉnh trang nội dung trưng bày, nâng cấp trang thiết bị và hệ thống trưng bày bảo tàng; Xây dựng và triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ, kế hoạch bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể; Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong di sản văn hóa; Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; Tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam đến năm 2025.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lựa chọn các di sản văn hóa có giá trị tiêu biểu, đặc sắc trên địa bàn tỉnh để ưu tiên đầu tư tu bổ, tôn tạo, triển khai các chương trình, dự án, kế hoạch bảo tồn và phát huy bền vững. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, gắn công tác bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh với hoạt động khai thác, phát triển du lịch tại địa phương./.

Hằng Đinh

Tin liên quan