Tầm nhìn

Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hoá Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định

09:28, 02 Tháng Tám 2022

(DSX)- Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển văn hoá, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá tiêu biểu, các công trình có ý nghĩa chính trị, lịch sử, truyền thống đặc sắc, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hoá Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Bảo tàng Nam Định

Theo kế hoạch, những nhiệm vụ chủ yếu cần triển khai thực hiện gồm: Hoàn thành việc lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tu bổ, tôn tạo tổng thể các di tích lịch sử văn hoá, kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đặc biệt (theo các quy hoạch đã được phê duyệt), các di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu, cụ thể: Đầu tư tu bổ, tôn tạo tổng thể 02 di tích quốc gia đặc biệt; Hàng năm đầu tư tu bổ, tôn tạo ít nhất 03 di tích cấp quốc gia đang bị xuống cấp; Hỗ trợ chống xuống cấp, tu bổ cấp thiết ít nhất 05 di tích cấp quốc gia hàng năm.

Bên cạnh đó, thực hiện các dự án chỉnh trang nội dung trưng bày, nâng cấp trang thiết bị và hệ thống trưng bày bảo tàng, bao gồm: Duy tu, bảo trì hệ thống trưng bày và kho lưu giữ hiện vật; kiểm kê, sưu tầm di vật, cổ vật quý hiếm. Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể có giá trị tiêu biểu của tỉnh, như: Thực hiện cam kết của Chính phủ đối với di sản văn hoá phi vật thể “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Triển khai thực hiện Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở tỉnh Nam Định đến năm 2030” đã được phê duyệt. Xây dựng kế hoạch kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Xây dựng hồ sơ khoa học các di sản văn hoá phi vật thể có giá trị tiêu biểu hoặc các di sản có nguy cơ bị mai một, cần được bảo vệ khẩn cấp đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Tổ chức các lớp truyền dạy thực hành di sản văn hoá phi vật thể trong cộng đồng. Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể của các dân tộc để kết hợp phát triển du lịch của tỉnh.

Cùng với đó, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong di sản văn hoá bằng việc thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chuyên môn và quản lý ở lĩnh vực bảo tàng, di tích, di sản văn hoá phi vật thể (trưng bày, thuyết minh, bảo quản, tu bổ, phục chế, thực hành, trao truyền…). Tư liệu hoá, số hoá phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hoá; phát triển các ứng dụng, công nghệ số nhằm hỗ trợ nâng cao trải nghiệm của khách tham quan tại di tích, bảo tàng, điểm tham quan, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện hiệu quả dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn tỉnh Nam Định”.

Đồng thời quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng cán bộ, công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực di sản văn hoá, tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Trung ương, tỉnh tổ chức, góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho nguồn nhân lực di sản văn hoá của tỉnh. Tạo điều kiện tham gia các cuộc thi, liên hoan, các hoạt động chuyên môn, chuyên ngành đánh giá chất lượng nguồn nhân lực ngành di sản văn hoá do cơ quan trung ương tổ chức, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá trong thời kỳ mới, hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, tích cực tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hoá trong và ngoài nước qua các hoạt động trưng bày, giới thiệu tại Bảo tàng tỉnh phục vụ tốt nhu cầu khách tham quan; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài tỉnh. Tích cực tham gia các liên hoan, trình diễn di sản văn hoá phi vật thể, các cuộc thi sáng tác, triển lãm về di sản văn hoá…

Ảnh minh họa. Nguồn: dentran.namdinh.gov.vn

Để thực hiện những nhiệm vụ nói trên, một số giải pháp được đưa ra gồm: Tăng cường tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh tăng cường xây dựng chuyên trang, chuyên mục giới thiệu về di sản văn hoá của tỉnh; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí ngoài tỉnh tăng cường xây dựng các chương trình, tiết mục nhằm quảng bá rộng rãi đến nhân dân trong và ngoài nước những di sản văn hoá tiêu biểu, đặc sắc của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, huy động sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và xã hội đối với lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; Khuyến khích liên doanh, liên kết với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong việc đầu tư cho hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá. Tranh thủ vận động sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế về bảo tồn di sản văn hoá do các cơ quan, tổ chức trung ương thực hiện thông qua các dự án bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá, trao đổi chuyên gia, giảng viên, kỹ thuật viên, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực về di sản văn hoá…

Có thể khẳng định rằng, di sản văn hóa là một nhân tố đắc lực, thực sự góp phần tạo nên bản sắc riêng của tỉnh Nam Định trong bối cảnh hội nhập. Khai thác văn hóa đúng cách góp phần tạo nên nhiều giá trị cho địa phương cả về vật chất và tinh thần. Vì vậy, việc gìn giữ, bảo vệ và phát huy bền vững giá trị của di sản văn hóa là một trong những mục tiêu chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh./.

T.T

Tin liên quan