Cộng đồng

Hưng Yên từng bước đẩy mạnh các khu, điểm du lịch văn hóa, tâm linh nhằm thu hút du khách

16:31, 11 Tháng Tám 2022

(DSX)- Hiện nay, tình hình hoạt động du lịch gắn với bảo tồn và phát triển bền vững văn hóa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được quan tâm, từng bước đẩy mạnh các khu, điểm du lịch văn hóa, tâm linh nhằm thu hút du khách

Phố Hiến Hưng Yên - Ảnh minh họa - Nguồn: Lữ hành Việt Nam
Hiện nay, tình hình hoạt động du lịch gắn với bảo tồn và phát triển bền vững văn hóa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được quan tâm, từng bước đẩy mạnh các khu, điểm du lịch văn hóa, tâm linh nhằm thu hút khách như: Khu du lịch Phố Hiến; Khu du lịch Đa Hòa-Dạ Trạch; Điểm Du lịch Đền Đậu An; Đền Phù Ủng; Đền thờ La Tiến; điểm du lịch Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt…Các di tích được bảo quản, trùng tu, tôn tạo, phục hồi chống xuống cấp theo đúng các quy định của nhà nước. Kinh phí trùng tu, tôn tạo và phục hồi di tích được thực hiện bằng nguồn ngân sách và xã hội hóa, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật khác có liên quan. Tuy nhiên, thời gian qua ngành du lịch vẫn chưa khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế một cách có hiệu quả loại hình du lịch văn hóa gắn với bảo tồn và phát triển bền vững văn hóa truyền thống do loại hình du lịch này khó thu hút du khách, chưa thể cạnh tranh với các tỉnh thành khác trong vùng.
Công tác trùng tu, phục hồi di tích được đầu tư ngày càng quy mô, tuy nhiên các công trình phụ trợ kèm theo còn mặt hạn chế (nhà vệ sinh, khu dịch vụ). Đội ngũ cán bộ viên chức làm công tác bảo tồn và phát huy tại di tích còn mỏng so với nhu cầu thực tế, đời sống cán bộ, chế độ ưu đãi... còn nhiều hạn chế. Số lượng nhân viên bảo vệ, nhân viên vệ sinh còn ít, gây khó khăn trong việc bảo vệ an ninh trật tự, tài sản và vệ sinh môi trường tại di tích.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hưng Yên đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản (Đề án, kế hoạch, Chương trình...) nhằm cụ thể hóa chính sách, chỉ đạo của Đảng và nhà nước về công tác bảo tồn văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch trong ngắn hạn và dài hạn như: Nghị quyết số 13- NQ/TU ngày 08/10/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX về Chương trình bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 178/ KH-UBND ngày 23/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án đầu tư tu bổ, xuống cấp di tích xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020....
Bên cạnh đó, Sở cũng đề xuất định hướng xây dựng chính sách thúc đẩy du lịch gắn với bảo tồn và phát triển bền vững văn hóa truyền thống tại địa phương như: Nghiên cứu ban hành chính sách ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực du lịch để tạo động lực thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển du lịch; có chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng để thúc đầy loại hình này phát triển mạnh, góp phần phát triển du lịch bền vững.
Đẩy mạnh xã hội hóa tạo nguồn kinh phí cho trùng tu, bảo tồn di sản thông qua những quy định, cơ chế tạo thuận lợi để các doanh nghiệp du lịch tham gia quản lý, khai thác di tích nhằm góp phần phát huy giá trị của di tích gắn với hoạt động du lịch.
Được biết, Hưng Yên có 1.802 di tích các loại, trong đó 260 di tích xếp hạng cấp tỉnh,175 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 03 di tích xếp cấp quốc gia đặc biệt, 06 bảo vệ quốc gia, 02 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển du lịch gắn với văn hóa. Ngoài ra, trong những năm qua, ngành du lịch Hưng Yên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp của các sở, ngành liên quan trong hoạt động phát triển du lịch. Nhiều dự án giao thông quan trọng là cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên nói chung và du lịch nói riêng.
Thủy Bích

Tin liên quan