Tầm nhìn

Bắc Ninh tăng cường công tác bảo vệ, phát huy giá trị bảo vật quốc gia

15:58, 11 Tháng Tám 2022

(DSX)- UBND tỉnh giao Sở VHTTDL Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện việc rà soát, lựa chọn hiện vật đủ điều kiện lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 11 - năm 2022.

03 bảo vật Quốc gia hiện đang được lưu giữ tại chùa Bút Tháp - Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh.
Thực hiện văn bản số 1174/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 11, năm 2022. Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung tại văn bản nêu trên, đảm bảo công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia hiện lưu giữ trên địa bàn tỉnh.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện việc rà soát, lựa chọn hiện vật đủ điều kiện lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 11 - năm 2022;
Trước đó, Bộ VHTTDL đã có công văn về việc  tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 11, năm 2022
Công văn nêu rõ: để tiếp tục thực hiện tốt việc bảo vệ, bảo quản theo chế độ đặc biệt và phát huy có hiệu quả giá trị của các bảo vật quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận, đồng thời để nhận diện những hiện vật có giá trị tiêu biểu, đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 21 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng, đơn vị trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của các bảo vật quốc gia.
 a) Về bảo vệ bảo vật quốc gia: Tổ chức xây dựng, hoàn thiện và kịp thời triển khai phương án bảo vệ đặc biệt đối với từng bảo vật quốc gia, trong đó lưu ý: Có biện pháp phòng, chống cháy, nổ, trộm cắp, thiên tai và các nguy cơ gây hại khác để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các bảo vật quốc gia. Đối với bảo vật quốc gia hiện đang được lưu giữ tại các di tích hoặc thuộc sở hữu tư nhân, phải thường xuyên thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành giữa cơ quan văn hóa với công an và chính quyền sở tại trong việc bảo vệ; phân định rõ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chính.
Kịp thời, chủ động báo cáo, thông tin tới cơ quan chủ quản và các cơ quan có liên quan khi có những diễn biến trong thực tế ảnh hưởng đến công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các bảo vật quốc gia.
 b) Về bảo quản bảo vật quốc gia: Ưu tiên đầu tư kinh phí cải tạo, nâng cấp công trình, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị chuyên dụng dành cho kho bảo quản và khu vực trưng bày bảo vật quốc gia tại bảo tàng, nơi lưu giữ bảo vật quốc gia tại di tích, để bảo đảm bảo vật quốc gia được đặt trong chế độ bảo quản đặc biệt.
Việc bảo quản bảo vật quốc gia phải được lập thành phương án cụ thể, bảo đảm tính khoa học và tính pháp lý để trình cơ quan chủ quản xem xét, phê duyệt; quá trình thực hiện bảo quản phải tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc, quy trình, kỹ thuật bảo quản, đồng thời có sự phối hợp, hướng dẫn của các nhà khoa học trong lĩnh vực liên quan, các chuyên gia về bảo quản (căn cứ theo loại hình, chất liệu, tình trạng của từng bảo vật quốc gia).
c) Về phát huy giá trị bảo vật quốc gia: Xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình riêng, với nội dung hấp dẫn, hình thức đa dạng, dễ phổ biến và tiếp cận để quảng bá giá trị của bảo vật quốc gia tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước.
 2. Lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 11, năm 2022 Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia, lựa chọn, lập hồ sơ hiện vật gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận bảo vật quốc gia đợt 11, năm 2022. Văn bản đề nghị và hồ sơ hiện vật gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 31/8/2022 (kèm theo Báo cáo về thực trạng công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia đang trực tiếp quản lý và ảnh chụp bảo vật quốc gia tại thời điểm báo cáo).
Đến nay, tỉnh Bắc Ninh có 13 bảo vật, nhóm bảo vật Quốc gia gồm: Cửa võng đình Diềm; Bia Tiến sĩ Văn Miếu Bắc Ninh; Tượng phật Adiđà (lưu giữ tại chùa Phật Tích, huyện Tiên Du); Tượng Quan âm nghìn mắt nghìn tay (lưu giữ tại chùa Bút Tháp, huyện Thuận Thành); Bia “Xá Lợi Tháp Minh” (hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh); Rồng đá (Xà thần) (hiện lưu giữ tại đền thờ Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình); Ba pho tượng Tam Thế (hiện được lưu giữ tại chùa Linh Ứng, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành); Bộ tượng 10 linh thú Chùa Phật Tích; Cột đá chạm rồng chùa Dạm; Bộ tượng Phật Tứ Pháp vùng Dâu - Luy Lâu (hiện thờ tại Chùa Dâu, Chùa Phi Tướng, Chùa Dàn, huyện Thuận Thành).
Thủy Bích

Tin liên quan