Tầm nhìn

Tuyên Quang: Tăng cường quản lý, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng

15:01, 11 Tháng Tám 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch Phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch năm 2023, trong đó có nhiều nội dung về lĩnh vực di sản văn hóa.

Khách tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào (Sơn Dương). Nguồn: Báo Tuyên Quang

Trong năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, trong đó tập trung hoàn thành thi công công trình Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim; Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 Làng Văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nhiều hoạt động đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai hiệu quả như: Hoàn thành lập Quy hoạch bảo quản tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng; Triển khai các bước phục dựng Lễ hội truyền thống đình Động Sơn người Cao Lan, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn; khảo sát, lập Dự án đầu tư Bảo tồn, phục dựng và tôn tạo di tích cách mạng Khuổi Kịch, thôn Tân Lập, xã Tân Trào và Sân bay Lũng Cò, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, cho ý kiến thỏa thuận hồ sơ trích ngang di tích: Chùa Phật Lâm, xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và di tích Ngườm Nà Khậu, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đề nghị xếp hạng di tích quốc gia; Tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý di sản văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Tiếp tục triển khai thi công công trình Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim thuộc dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch đến năm 2025; Triển khai lập Đề cương chi tiết trưng bày Bảo tàng Tân Trào; …

Ngoài ra, đã thực hiện sưu tầm 140 tài liệu, hiện vật, đạt 56% kế hoạch năm; lập 1.100 phiếu phân loại tại liệu, hiện vật, đạt 73,3% kế hoạch năm. Ước thực hiện năm 2022, sưu tầm mới 425 tài liệu, hiện vật, đạt 100% kế hoạch năm; chỉnh lý, lập 2.000 phiếu tài liệu, hiện vật, đạt 133% kế hoạch năm; hoàn thành lập 05 hồ sơ di tích đề nghị UBND tỉnh xếp hạng cấp tỉnh; 01 hồ sơ di tích đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng cấp Quốc gia; 02 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Năm 2023, tỉnh đặt mục tiêu lập 05 hồ sơ di tích đề nghị UBND tỉnh xếp hạng cấp tỉnh; 01 hồ sơ di tích đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng cấp Quốc gia; 02 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Để đạt được mục tiêu trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa ra một số giải pháp như: Tăng cường quản lý, phục hồi, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng; quan tâm giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc; Hoàn thành xây dựng và trưng bày Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim; phục hồi, bảo tồn, tôn tạo di tích cách mạng Khuổi Kịch, xã Tân Trào và di tích Sân bay Lũng Cò, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; xây dựng Làng văn hóa và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương thuộc Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025; tu bổ, tôn tạo di tích cây đa Tân Trào thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương; lập Quy hoạch Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình, gắn với phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng Hệ thống phần mềm quản lý di sản văn hóa tỉnh Tuyên Quang; Triển khai các bước xây dựng Hồ sơ Khu di sản thiên nhiên Ba Bể (Bắc Kạn) - Na Hang (Tuyên Quang) đệ trình UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thế giới./.

D.H

Tin liên quan