Tầm nhìn

Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2025

16:33, 10 Tháng Tám 2022

(DSX)- UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

(Câu lạc bộ Đờn ca Tài tử Trung tâm Văn hóa – Thể dục thể thao quận Tân Phú)- Ảnh: http://ttvanhoathethao.tanphu.hochiminhcity.gov.v
Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia bảo vệ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ, nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung, Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ nói riêng. Kế hoạch cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hành, lưu truyền, sáng tạo và truyền dạy Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trong cộng đồng nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng và Nhân dân Thành phố; đồng thời có chính sách đãi ngộ, khen thưởng cho các nghệ nhân Đờn ca tài tử có nhiều đóng góp xuất sắc trong việc bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử.
Việc xây dựng Kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi  vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 nhằm các mục tiêu sau:
Bảo tồn những giá trị căn bản và chuẩn mực của Nghệ thuật Đờn ca tài tử về bài bản cũng như phong cách trình diễn, sinh hoạt và mục đích hoạt động nghệ thuật của nghệ nhân, tài tử.
Bảo tồn không gian sinh hoạt Đờn ca tài tử thông qua các dạng thức đã có từ lâu đời; đồng thời tiếp tục nghiên cứu đưa các hình thức trình diễn kết hợp vào phát triển du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.
Phát huy các hình thức sinh hoạt, truyền nghề, thi đua sáng tạo, tranh tài nghệ thuật để không ngừng nâng cao chất lượng đờn ca và sáng tạo ra các giá trị mới cho Đờn ca tài tử.
Phát huy vai trò của các cơ quan quản lý văn hóa, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, trường học, cán bộ làm công tác giáo dục, văn hóa tham gia tổ chức hoạt động, quảng bá, giáo dục và đầu tư cho Đờn ca tài tử.
Tích cực đưa di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ vào cuộc sống và đóng góp vào việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cộng đồng dân cư, nhất là thế hệ trẻ, phát triển kinh tế, xã hội Thành phố. Theo đó, Kế hoạch bào gồm những nội dung sau
1.Tổ chức nghiên cứu xây dựng đề cương và biên tập thành sách về quá trình hình thành và phát triển Đờn ca tài tử tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian thực hiện: năm 2022 – 2024,  kết quả, sản phẩm: tập sách được xuất bản.
2.Tổ chức sưu tầm, tập hợp những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể có liên quan đến nghệ thuật Đờn ca tài tử và nghiên cứu chính sách tài chính, đầu tư để sưu tầm, sử dụng, quản lý những di sản này. Thời gian thực hiện: năm 2022 và các năm tiếp theo, kết quả, sản phẩm: các hiện vật, tư liệu, tài liệu, tri thức liên quan về Đờn ca tài tử được sưu tầm và đưa vào sử dụng, trưng bày.
3. Xây dựng, biên tập chương trình truyền hình về lịch sử phát triển Đờn ca tài tử tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian thực hiện: năm 2022 và các năm tiếp theo, kết quả, sản phẩm: chương trình truyền hình về lịch sử phát triển Đờn ca tài tử.
4. Xây dựng giáo trình, giáo án, đội ngũ giáo viên để giảng dạy Đờn ca  tài tử cho học sinh. Thời gian thực hiện: năm 2022 và các năm tiếp theo,  kết quả, sản phẩm là giáo trình giảng dạy về Đờn ca tài tử hoàn thành đưa vào giảng dạy; đội ngũ giáo viên âm nhạc được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về giảng dạy Đờn ca tài tử.
5. Xây dựng chính sách đầu tư và phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm Đờn ca tài tử. Thời gian thực hiện: năm 2022 và các năm tiếp theo,  kết quả, sản phẩm: Câu lạc bộ, đội, nhóm Đờn ca tài tử ngày càng phát triển.
6. Xây dựng chính sách phát triển tài năng để đào tạo, bồi dưỡng. Thời gian thực hiện: năm 2022 và các năm tiếp theo,  kết quả, sản phẩm: chính sách, chương trình đào tạo, bồi dưỡng phát triển tài năng được ban hành và triển khai thực hiện.
7. Tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Thời gian thực hiện: năm 2023, kết quả, sản phẩm: đề xuất, kiến nghị các giải pháp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử.
8. Xây dựng đề án phát triển một số điểm trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử trên địa bàn Thành phố để phục vụ khách du lịch.  Thời gian thực hiện: năm 2022 và các năm tiếp theo, kết quả, sản phẩm: đề án được ban hành và triển khai thực hiện các điểm trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử trên địa bàn Thành phố.
9. Nghiên cứu và hỗ trợ xây dựng phòng trưng bày/nhà trưng bày/bảo tàng tư nhân về di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ. Thời gian thực hiện: năm 2022 và các năm tiếp theo, kết quả, sản phẩm: phòng trưng bày/nhà trưng bày/bảo tàng tư nhân được thành lập.
10. Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu nghệ thuật Đờn ca tài tử tại    Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian thực hiện: năm 2022 và các năm tiếp theo, kết quả, sản phẩm: chương trình nghệ thuật, các cuộc thi về nghệ thuật  Đờn ca tài tử.
Đồng thời, kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu việc thực hiện Kế hoạch cần tuân thủ các quy định của Luật Di sản văn hóa, Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Công ước năm 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.
Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, đảm bảo chất lượng, tiến độ.
Tuyên truyền với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả để cộng đồng, các tổ chức và cá nhân tích cực tham gia thực hiện hoặc hỗ trợ việc triển khai thực hiện Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025. Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân Thành phố,   Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thủy Bích

Tin liên quan