Cộng đồng

Hòa Bình: Tích cực triển khai công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể

09:17, 05 Tháng Tám 2022

(DSX)- Trong giai đoạn vừa qua, công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể luôn được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo.

Lớp truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể về kỹ thuật dệt thổ cẩm dân tộc Mường Hòa Bình/Nguồn: Sở VHTTDL Hòa Bình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Kế hoạch về các lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung đẩy mạnh các hoạt động văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Cụ thể như: tham mưu thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 về việc Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 về việc ban hành “Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể tiêu biểu các dân tộc tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018 - 2030”; Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 về việc ban hành “Đề án bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình, giai đoạn 2019-2025 và những năm tiếp theo”; …

Thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/06/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”, công tác kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được quan tâm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc tỉnh Hòa Bình và chỉ đạo thực hiện từ năm 2012 đến 2014. Kết quả kiểm kê được 786 di sản văn hóa phi vật thể của 5 dân tộc thiểu số gồm các loại hình: tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội; lễ hội truyền thống; nghề thủ công truyền thống và tri thức dân gian.

Việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh cũng được quan tâm, chú trọng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hướng dẫn thành lập các câu lạc bộ hát dân ca, dân vũ, dân nhạc trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động ổn định và đóng góp cho việc bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa, tiêu biểu như: Câu lạc bộ nhạc cụ truyền thống dân tộc, câu lạc bộ múa Keeng Lóong…Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ tổ chức truyền dạy các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc cho thế hệ trẻ, học sinh trong các nhà trường như: Nghệ thuật múa Keng Lóong dân tộc Thái; nghệ thuật hát khắp, hát giao duyên dân tộc Tày và dân tộc Thái, Múa nghi lễ cấp sắc dân tộc Dao...

Để việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống đồng bào các dân tộc có hiệu quả, hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các cuộc hội thi, liên hoan nghệ thuật quần chúng nhằm khai thác bản sắc văn hóa của các dân tộc và thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ từ cơ sở. Các cuộc hội thi, liên hoan văn hóa, văn nghệ quần chúng từ các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã thu hút các diễn viên, nghệ nhân là người dân tộc thiểu số tham gia. Thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng đã từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân, góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số Hòa Bình, đồng thời khai thác phát triển du lịch nâng cao đời sống cho người dân vùng sâu, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo triển khai các kế hoạch tổ chức các đợt xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hòa Bình; Khuyến khích và có chính sách đãi ngộ đối với các tổ chức, cá nhân hiến tặng các di vật, cổ vật có giá trị liên quan đến văn hóa các dân tộc thiểu số đưa vào lưu trữ, bảo quản tại Bảo tàng tỉnh; Hướng dẫn thành lập và phát triển hệ thống các Bảo tàng tư nhân trên địa bản tỉnh góp phần bảo tồn các hiện vật có giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt là các tư liệu về sách cổ, chữ cổ… có thể kể đến như: Bảo tàng Không gian văn hóa Mường; Bảo tàng Di sản văn hóa Mường; Bảo tàng Văn hóa dân tộc Thái, Mai Châu.

Từ các hoạt động được triển khai đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc, nhất là bảo tồn, phát huy giá trị về văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số./.

PV

Tin liên quan