Cộng đồng

Lạng Sơn: Đẩy mạnh hoạt động truyền dạy, bảo lưu, trao truyền di sản văn hóa

08:47, 10 Tháng Tám 2022

(DSX)- Thời gian qua, nhiều hoạt động, giải pháp nhằm khơi dậy và phát huy vốn di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc đã được tỉnh triển khai, trong đó có việc đẩy mạnh hoạt động truyền dạy, bảo lưu, trao truyền di sản văn hóa.

Lớp Truyền dạy văn hoá phi vật thể tại xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia. Nguồn: binhgia.langson.gov.vn

Thực hiện Thông tư số 04/TT - BVHTTDL, ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể để đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư 04), từ năm 2011 – 2015 tỉnh Lạng Sơn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các sở ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, quy định của Thông tư 04.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực Ban kiểm kê) đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện, cụ thể hóa bằng các chương trình, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của ngành thông qua việc tổ chức hội nghị tập huấn các cấp, thành lập, kiện toàn tổ chuyên viên giúp việc ban kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố và tổ chức triển khai công tác khảo sát, điền dã kiểm kê, lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn toàn tỉnh theo các nội dung quy định của Thông tư 04. Căn cứ kết quả kiểm kê đã phân loại lập danh mục 353 di sản văn hóa phi vật thể của 7 loại hình (gồm tiếng nói chữ viết , ngữ văn dân gian, tập quán xã hội, lễ hội, nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian) theo quy định.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động, giải pháp nhằm khơi dậy, bảo tồn và phát huy vốn di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc đã được tỉnh triển khai. Trong đó, công tác kiểm kê, lập danh mục, nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học trình xếp hạng các hoại hình di sản văn hóa nói chung, di sản văn hóa phi vật thể nói riêng được quan tâm, triển khai thực hiện thường xuyên. Đến nay tỉnh đã hoàn thành công tác kiểm kê di tích, hoàn thành công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn theo quy định.

Công tác nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống gắn với ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong công tác bảo tồn văn hóa của các dân tộc được quan tâm, chú trọng. Hoạt động truyền dạy, bảo lưu, trao truyền di sản văn hóa nói chung, các loại hình di sản văn hóa phi vật thể nói chung được đẩy mạnh, việc thành lập, kiện toàn, duy trì các câu lạc bộ, mô hình sinh hoạt văn hóa có chuyển biến tích cực về số lượng và chất lượng. Việc tôn vinh, khen thưởng, thực hiện chế độ chính sách với các nghệ nhân, chủ thể văn hóa từng bước được quan tâm. Công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá, giới thiệu di sản được thực hiện tương đối đồng bộ với nhiều hình thức phong phú đa dạng từ việc tạo lập không gian văn hóa, tổ chức trình diễn giới thiệu di sản qua các kỳ liên hoan, hội thi, hội diễn, các sự kiện văn hóa du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Hội bảo tồn dân ca tỉnh và các nghệ nhân, chủ thể văn hóa tổ chức khoảng 400 lớp truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể cho hàng ngàn học viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh. 100% các trường học đã thực hiện lồng ghép giảng dạy, bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vào chương trình chính khóa trong các môn học giáo dục đạo đức, ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân; trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật hàng năm của tỉnh. Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng, ký kết chương trình công tác "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong hệ thống Bảo tàng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn".

Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội bảo tồn dân ca, Hội di sản văn hóa tỉnh đã tiến hành công tác điền dã, nghiên cứu, kiểm kê, sưu tầm các thông tin, tư liệu liên quan tiếng nói, chữ viết của cộng đồng các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Qua các hoạt động trên đã tiến hành biên tập, in ấn phát hành song ngữ nhiều ấn phẩm văn hóa; các tác phẩm văn học, thơ ca dân gian như: hát then, hát sli, hát lượn… để phục nhu cầu thông tin, tạo điều kiện phát triển ngữ pháp, từ vựng cho tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số, phục vụ hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc.

Có thể nói, các hoạt động đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của toàn xã hội và các cấp ủy Đảng, chính quyền về vai trò của di sản văn hóa dân tộc; quảng bá hiệu quả hình ảnh quê hương, đất nước, con người Lạng Sơn đến với nhân dân, du khách trong và ngoài nước./.

D.H

Tin liên quan