Tầm nhìn

Chương trình số hóa di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2030

16:48, 04 Tháng Tám 2022

(DSX)- Mục tiêu của Kế hoạch nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu di sản văn hóa thành phố Hải Phòng trên nền tảng công nghệ số thống nhất, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững

Ảnh minh họa - Nguồn: báo Xây Dựng
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số hóa di sản văn hóa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2030.
Đối tượng và phạm vi thực hiện là di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, bảo tàng và di sản tư liệu của các dân tộc Việt Nam, bao gồm: hồ sơ, tư liệu; bảo vật quốc gia, hiện vật quý của các bảo tàng và di tích; di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu, di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục kiểm kê di sản; di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, thực hành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và di sản phi vật thể được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh và di sản tư liệu được UNESCO ghi danh đang được bảo quản, lưu giữ tại thành phố Hải Phòng.
Mục tiêu của Kế hoạch nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu di sản văn hóa thành phố Hải Phòng trên nền tảng công nghệ số thống nhất, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững; bảo đảm tích hợp được vào khung kiến trúc Chính phủ điện tử và Hệ tri thức Việt số hóa; Phục vụ có hiệu quả cho các công tác nghiên cứu, giáo dục về lịch sử văn hóa của thành phố Hải Phòng; Số hóa các di sản văn hóa bằng các dạng dữ liệu số hóa tiên tiến, sinh động;  Đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện liên thông dữ liệu số quốc gia về di sản văn hóa, bảo đảm đáp ứng hiệu quả dịch vụ cho xã hội, cộng đồng mọi lúc, mọi nơi.
Xây dựng phần mềm quản lý di sản phù hợp với kiến trúc Chính quyền điện tử của thành phố, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin dùng chung, chuyên ngành của thành phố thông qua nền tảng chính quyền điện tử thành phố (LGSP); bảo đảm tích hợp được vào khung kiến trúc Chính phủ điện tử và Hệ tri thức Việt số hóa.
Số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số: Các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu được UNESCO ghi danh do thành phố Hải Phòng quản lý; các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc thành phố Hải Phòng quản lý; 100% di tích cấp thành phố, di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục kiểm kê, có giá trị đặc sắc hoặc có nguy cơ bị mai một; các di sản tư liệu; các hiện vật, nhóm hiện vật, cổ vật quý hiếm, có giá trị tiêu biểu tại các bảo tàng, ban quản lý di tích do thành phố Hải Phòng quản lý. 100% người làm công tác trong lĩnh vực di sản văn hóa được đào tạo, đào tạo lại, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số.
Đồng thời Kế hoạch cũng yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả, hiệu quả của Kế hoạch. Hằng năm chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan lập kế hoạch đề xuất các nội dung thực hiện và nhu cầu kinh phí trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt.
Chủ trì, phối hợp triển khai tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa; Chủ trì triển khai các hoạt động hợp tác công - tư, hợp tác với cộng đồng để huy động nguồn lực số hóa các di sản văn hóa theo hướng mở và hướng phát huy vai trò của cộng đồng; phát động các phong trào đẩy mạnh số hóa di sản văn hóa.
Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo địa phương có chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam; Tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá tổng hợp hằng năm, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trong trường hợp cần thiết.
Thủy Bích

Tin liên quan