Tầm nhìn

Lai Châu: Đặt mục tiêu có 70% di tích được đầu tư tu bổ, tôn tạo đến năm 2030

15:34, 07 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã đưa ra nhiều mục tiêu cụ thể, trong đó có các nội dung liên quan đến lĩnh vực di sản.

Bảo vật Quốc gia Bia Vua Lê Thái Tổ/Nguồn: Báo Văn hóa

Theo đó, đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu có ít nhất 08 di tích được xếp hạng, trong đó có 01 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 07 di tích xếp hạng cấp tỉnh; 70% di tích được đầu tư tu bổ, tôn tạo (trong đó có bảo vật Quốc gia Bia Vua Lê Thái Tổ, niên đại 1431, hiện lưu giữ tại đền thờ Vua Lê Thái Tổ, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu); 70% di sản trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được xây dựng đề án, chương trình bảo vệ và phát huy giá trị.

Công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc cũng được xác định là một trong những nhiệm vụ và giải pháp chính. Cụ thể, tỉnh sẽ tập trung đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích quốc gia, di tích lịch sử - văn hóa có giá trị tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế; gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch; Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025.

Nâng cao chất lượng công tác sưu tầm, nghiên cứu, kiểm kê, phân loại di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh. Phục hồi và bảo tồn một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một. Xây dựng Bảo tàng tỉnh, quan tâm đổi mới nội dung, hình thức trưng bày, nâng cấp trang thiết bị và hệ thống trưng bày, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ. Hỗ trợ pháp lý thành lập và hoạt động bảo tàng tư nhân theo quy định hiện hành.

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục di sản văn hóa trong và ngoài nhà trường bằng việc đa dạng hóa mô hình, phương thức, quy mô; tăng cường xã hội hóa hoạt động giáo dục di sản. Đổi mới và nâng cao hoạt động đãi ngộ, tôn vinh nghệ nhân; tạo điều kiện cho nghệ nhân tham gia truyền dạy, quảng bá di sản trong cộng đồng ở trong nước và nước ngoài. Thực hiện số hóa và lập bản đồ số di tích quốc gia, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về di sản văn hóa./.

D.H

Tin liên quan