TIN TỨC

Hòa Bình: Quan tâm công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn

09:53, 21 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Báo cáo Công tác Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Gia đình 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022 trong đó, lĩnh vực di sản đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nghệ nhân mo thực hiện nghi lễ mo tại lễ hội Khai hạ Mường Bi/Nguồn: Báo Hòa Bình

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trong tiến trình xây dựng bộ hồ sơ quốc gia Di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp; Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các bước tiến tới tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 90 năm xác lập và nghiên cứu nền “Văn hóa Hòa Bình”.

Nhiều hoạt động đã được đơn vị triển khai tốt như: Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức lớp tập huấn về xây dựng mô hình, phương pháp bảo tồn Chợ phiên đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Mai Châu; Thực hiện công tác điều tra, khảo sát, lập hồ sơ khoa học các di tích; thẩm định và thông báo kết quả thẩm định một số dự án tu bổ, tôn tạo di tích tại các huyện Cao Phong, Lương Sơn, Lạc Sơn, Mai Châu, Yên Thủy, Lạc Thủy và thành phố Hòa Bình; Duy trì trưng bày hiện vật tại Bảo tàng tỉnh với các các chuyên đề “Tỉnh Hòa Bình 135 năm xây dựng và phát triển”; "Trung đoàn 52 Tây tiến"; “Sưu tập tranh thờ cổ và hiện vật văn hóa do nhóm Nhân sĩ Hà Đông trao tặng tỉnh Hòa Bình”; Thực hiện kiểm kê khoa học hiện vật, phục dựng trống đồng phục vụ cho công tác trưng bày, nghiên cứu khoa học.

Về phía các địa phương, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố cũng đã quan tâm công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn.

6 tháng cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hoàn thiện Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường cấp tỉnh trình tổ chức UNESCO ghi danh trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 90 năm xác lập và nghiên cứu nền “Văn hóa Hòa Bình”; Triển khai thực hiện lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; Tổ chức các lớp truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Ngoài ra, Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các hoạt động văn hóa, di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh./.

D.H

Tin liên quan