TIN TỨC

Đẩy mạnh công tác tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

15:05, 13 Tháng Sáu 2022

(DSX)- UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh.

Khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang, thành phố Bắc Giang/Nguồn: bacgiang.gov.vn

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát kết quả thực hiện Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ tu bổ di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020-2025 để đề xuất điều chỉnh (nếu cần) cho phù hợp; tham mưu UBND tỉnh giải pháp hỗ trợ đối với các di tích đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có trong Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, kiểm kê, phân loại, đánh giá lại toàn bộ hiện trạng di tích để xác định đúng mức độ xuống cấp, mức độ cần trùng tu, tôn tạo, phục hồi; chỉ đạo quản lý, lập hồ sơ đề nghị xếp hạng, đầu tư tu bổ, tôn tạo phù hợp. Phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, cân đối nguồn lực để tham mưu UBND tỉnh tăng mức hỗ trợ công tác bảo vệ, tu bổ, phục hồi di tích từ nguồn ngân sách nhà nước theo hướng cụ thể, rõ định mức của các cấp tỉnh, huyện, xã. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu bổ sung tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng: Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao không còn các di tích được xếp hạng xuống cấp nghiêm trọng.

Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung tháo gỡ khó khăn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích.

UBND các huyện, thành phố triển khai việc lập quy hoạch đối với các di tích, cụm di tích đã đảm bảo đủ điều kiện, làm cơ sở cho việc quản lý trong thời gian tới. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cấp uỷ đảng, chính quyền, ý thức chấp hành pháp luật của người dân và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, tập thể, cá nhân, cộng đồng dân cư trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của di tích lịch sử - văn hóa.

Các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 11/TB-HĐND ngày 02/6/2022.

D.H

Tin liên quan