Cộng đồng

Tuyên Quang: Tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

09:22, 10 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Nhiều hoạt động sẽ được triển khai nhằm tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, địa phương liên quan và cộng đồng đối với hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Ảnh minh họa/Nguồn: vov

Cụ thể, ngày 7/6/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Theo đó, thực hiện Văn bản số 1083/BVHTTDL-DSVH ngày 31/3/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn bản số 1937/UBND-THVX ngày 30/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm Luật Di sản văn hóa; các văn bản hướng dẫn thi hành của Luật Di sản văn hóa; Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025 và các quy định về đầu tư, xây dựng khi triển khai các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cho cán bộ cấp huyện, xã, thị trấn và những người trực tiếp trông coi di tích; phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, kịp thời phát hiện, điều chỉnh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình triển khai các dự án tu bổ di tích, nhằm bảo vệ tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích, kể cả đối với những di tích chưa xếp hạng.

Ngoài ra, khi triển khai thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích phải tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể nhân dân trên địa bàn về giá trị của di tích và thông báo công khai nội dung dự án tu bổ di tích để nhân dân biết, theo dõi, giám sát./.

PV

Tin liên quan