Tầm nhìn

Sở VHTTDL Vĩnh Phúc báo cáo công tác quản lý di sản 6 tháng đầu năm 2022

15:39, 06 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Sáu tháng đầu năm 2022, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc tiếp tục nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, các lĩnh vực do ngành quản lý đạt được những kết quả nổi bật.

Lễ hội Tây Thiên - Ảnh: báo Vĩnh Phúc
Sáu tháng đầu năm 2022 là khoảng thời gian diễn ra rất nhiều ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh. Đây cũng là thời điểm dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư bùng phát và lây lan nhanh tại các huyện, thành phố, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của ngành. Tuy nhiên, tập thể Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, khẳng định vai trò lãnh, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan vượt qua khó khăn, thích ứng an toàn, giúp Ngành nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực quản lý của ngành hạn chế sự bùng phát lây lan của dịch bệnh; tổ chức tốt các hoạt động sự nghiệp của Ngành góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đặc biệt Ngành đã hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng về tham mưu các văn bản quản lý nhà nước theo nội dung, nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND giao; liên tục tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và phục vụ Nhân dân.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chú trọng và nỗ lực đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành trên cơ sở phân công công tác rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình; một việc - một đầu mối xuyên suốt, đảm bảo sự chỉ đạo đầy đủ, toàn diện của tập thể lãnh đạo Sở đối với các lĩnh vực công tác; chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ thuộc từng lĩnh vực quản lý của ngành. Phân công, chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở tập trung thực hiện các nhiệm vụ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao cho Sở, đảm bảo thực hiện hiệu quả, đúng và vượt tiến độ, đạt chất lượng cao. Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành cụ thể như sau:
Thực hiện những nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, cụ thể là nhiệm vụ xây dựng Đề án Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 881/QĐ-CT ngày 10/5/2022 Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Ngày 20/5/2022, có Tờ trình số 115/TTr-SVHTT&DL gửi Sở Tài chính đề nghị cấp kinh phí, thẩm định dự toán xây dựng Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên, giai đoạn 2022 -2025, định hướng đến năm 2030”.

Lễ hội Tây Thiên - Ảnh: Báo Vĩnh Phúc
Về công tác quản lý Nhà nước, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Kế hoạch số hóa và ứng dụng trên nền tảng số hồ sơ khoa học, tư liệu di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022-2030; Kế hoạch lập hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích cấp quốc gia: Đền Đức Ông (thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường), đền Quan Trạng (xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc); Kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030”
Về công tác Quản lý di sản, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác quản lý di sản tiếp tục được đẩy mạnh triển khai, tập trung trọng tâm vào các nhiệm vụ sau: Ban hành các Kế hoạch: Kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tình Vĩnh Phúc; Biên tập - in và phát hành bản đồ các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc; Triển khai thực hiện tu bổ, chống xuống cấp các di tích đã xếp hạng năm 2022; Biên soạn, in và xuất bản tài liệu tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022; Kiểm tra công tác quản lý di tích trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022; Kế hoạch về việc thăm dò, khai quật khảo cổ địa điểm chùa Địa Ngục, huyện Tam Đảo.
Rà soát tổng hợp các Câu lạc bộ đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh (đã tổng hợp danh sách 7 Câu lạc bộ dân ca tiêu biểu đủ tiêu chuẩn đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết); Phối hợp triển khai dàn dựng sân khấu hóa các trò chơi, trò diễn đã phê duyệt kế hoạch năm 2022; Tham mưu về việc phê duyệt kịch sân khấu trò chơi “Kéo song”, trò diễn “Trâu rơm bò rạ” theo Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 29/9/2021của UBND tỉnh (Quyết định số 266/QĐ-SVHTTDL ngày 27/4/2022).
Triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên, giai đoạn 2022-2025, 7 7 định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 881/QĐ-CT ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh; Lên maket sách Hát trống quân Đức Bác phục vụ việc truyền dạy trực tiếp tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc; Trình duyệt bản thảo sách Danh mục di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Vĩnh Phúc, theo Kế hoạch số 36/KH-SVHTT&DL ngày 15/02/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch Biên soạn, in và xuất bản tài liệu tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022.
Phối hợp hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu tư tu bổ di tích, thẩm định nội bộ, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo 13 di tích; Rà soát, tổng hợp các Câu lạc bộ đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh; Xây dựng hồ sơ khoa học và trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia lễ hội Chạy Cày (xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương) và lễ hội Xuống Đồng (xã Quang Yên, huyện Sông Lô); Tham mưu đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Hướng dẫn thực hiện và rà soát câu lạc bộ dân ca tiêu biểu đảm bảo điều kiện, tiêu chí được hỗ trợ theo Nghị quyết số 12/2020 về việc hỗ trợ Nghệ nhân và các CLB dân ca tiêu biểu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2022; Tổ chức các cuộc trưng bày chuyên đề “Những tấm gương bình dị mà cao quý” nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị tại Bảo tàng tỉnh; Trưng bày lưu động chuyên đề “Tam Đảo xưa và nay” tại Khu Du lịch quốc gia Tam Đảo
Về hoạt động Bảo tàng, thực hiện kiểm kê di tích theo Kế hoạch; Tiến hành nghiên cứu, sưu tầm hiện vật, tư liệu, hình ảnh về tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên, về Tam Đảo xưa và nay, về truyền thống khoa bảng, hiếu học Vĩnh Phúc; Hoàn thiện 4 kịch bản gốc của 4 trò chơi, trò diễn dân gian gồm: Trò chơi Kéo Song Hương Canh, trò chơi “Tá cay” của người Sán Dìu, trò diễn cướp phết Bàn Giản, trò diễn “Trâu rơm, bò rạ” xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường.
Phối hợp với Bảo tàng tỉnh Nam Định tổ chức trưng bày chuyên đề “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Bản sắc và giá trị”; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa ẩm thực, trưng bày sách, triển lãm ảnh về đất và người Vĩnh Phúc tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc; Tổ chức Lễ dâng hương và các hoạt động tặng chữ đầu Xuân Nhâm Dần 2022, trưng bày không gian Tết Việt, chuyên đề “Truyền thống khoa bảng Vĩnh Phúc” tại Văn Miếu tỉnh; Tổ chức trưng bày lưu động chuyên đề “Tây Thiên một cõi thiêng” tại Trung tâm văn hóa lễ hội Tây Thiên, chào mừng khai mạc du lịch Vĩnh Phúc và lễ hội Tây Thiên xuân 2022; Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bảo tàng, Văn Miếu tỉnh đón và phục vụ 33.500 lượt khách tham quan trưng bày.
Sáu tháng đầu năm 2022, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc tiếp tục nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, các lĩnh vực do ngành quản lý đạt được những kết quả nổi bật.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp chặt chẽ UBND các huyện, thành phố trong công tác tổ chức, quản lý và kiểm tra Lễ hội trên địa bàn tỉnh, tăng cường kiểm tra việc thực hiện tiết giảm quy mô các lễ hội, dừng tất cả các lễ hội tại các địa phương đã công bố dịch. Việc dừng tổ chức lễ hội vẫn đảm bảo nhu cầu tâm linh của người dân, bởi chỉ dừng tổ chức các hoạt động hội tập trung đông người, còn phần nghi lễ vẫn được tổ chức theo nghi lễ truyền thống 15 15 với đại diện cộng đồng tham gia. Các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh hoạt động bình thường và đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.
Nhìn chung các phòng quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đã triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, không có nhiệm vụ chậm muộn, chất lượng đạt yêu cầu. Phòng Quản lý Di sản văn hóa kịp thời có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý phòng, chống thiên tai đối với các công trình văn hóa, thể thao và các di tích trên địa bàn tỉnh trong đợt mưa lớn vừa qua.                                 
Thủy Bích

Tin liên quan