Tầm nhìn

Bắc Kạn: Phấn đấu có 10 DSVHPVT về loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc được xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia

08:57, 12 Tháng Năm 2022

(DSX)- Đây là một trong những mục tiêu được UBND tỉnh đề ra trong giai đoạn 2026 – 2030.

Ảnh minh họa/Nguồn: backan.gov.vn

Cụ thể, UBND tỉnh đã ra Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Kế hoạch này nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3404/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần giữ gìn, phổ biến, trao truyền và phát huy những giá trị đặc sắc về dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số, nhất là các loại hình có nguy cơ mai một; nâng cao nhận thức và lòng tự hào, ý thức tự giác của người dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc mình và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho người dân.

Giai đoạn 2022- 2025, tỉnh phấn đấu 30% số thôn, bản có câu lạc bộ văn nghệ dân gian hoạt động thường xuyên, có chất lượng; 3% các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số được hỗ trợ bảo tồn, phục dựng gắn với phát triển du lịch; Hỗ trợ thí điểm 10 mô hình Câu lạc bộ văn nghệ dân gian; Phấn đấu 50% công chức, viên chức văn hóa, nghệ nhân, người có uy tín được tập huấn, bồi dưỡng về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số; Phấn đấu có ít nhất 03 nghệ nhân là người dân tộc thiểu số được quan tâm xây dựng hồ sơ phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú”.

Giai đoạn 2026 - 2030: Phấn đấu có 10 di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc tiêu biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số được xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 5% các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc được hỗ trợ bảo tồn, phục dựng và các giá trị tiêu biểu được khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch. Phấn đấu 40% thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số có Câu lạc bộ văn nghệ dân gian truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng. Hỗ trợ xây dựng thí điểm 20 mô hình Câu lạc bộ văn nghệ dân gian. Phấn đấu từ 70% công chức, viên chức văn hóa, các nghệ nhân, người uy tín được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Phấn đấu có ít nhất 05 nghệ nhân là người dân tộc thiểu số được quan tâm xây dựng hồ sơ phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú”.

Các nhiệm vụ đặt ra bao gồm: Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Tổ chức khảo sát, kiểm kê và lập danh mục loại hình di sản văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số và lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho công chức văn hóa và các chủ thể văn hoá trong công tác quản lý, gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật trình diễn dân gian các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Tổ chức phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phải nghiên cứu, lựa chọn bảo tồn và phát huy những loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số có giá trị tiêu biểu, đặc sắc (trọng tâm là các di sản nằm trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh), các di sản có nguy cơ mai một để ưu tiên triển khai các chương trình, dự án, kế hoạch bảo tồn và phát huy bền vững./.

PV

 

Tin liên quan