Tầm nhìn

Kon Tum: Tổng kiểm kê và lập hồ sơ khoa học đưa vào danh mục DSVHPVT Quốc gia giai đoạn 2022 - 2026"

10:35, 08 Tháng Năm 2022

(DSX) – UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 1325/KH-UBND ngày 06/5 về việc "Tổng kiểm kê và lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục DSVHPVT Quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 - 2026".

Nhân dân múa xoang trong lễ hội tại thôn, làng trên địa bàn huyện Đăk Hà, Kon Tum (Nguồn: bandantoc.kontum.gov.vn)

Kế hoạch được xây dựng và triển khai với mục đích nhận diện, đánh giá giá trị, thực trạng di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, đề ra những định hướng, giải pháp bảo tồn, phát huy có hiệu quả các di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số trong thời gian tới, góp phần từng bước xây dựng văn hóa trở thành sản phẩm đặc trưng phục vụ phát triển kinh tế du lịch. Kết quả kiểm kê là cơ sở khoa học, thực tiễn để lập danh mục kiểm kê, đánh giá chỉ số phát triển, biến động của di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Từ đó, nghiên cứu, lựa chọn di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo Kế hoạch, đối tượng kiểm kê gồm các Di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL).

Thành phần tham gia kiểm kê, gồm: Ban kiểm kê, Tổ kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ thể văn hóa ở địa phương, người giữ gìn và thực hành di sản; Các nhà nghiên cứu, những người am hiểu về văn hóa truyền thống.

Kế hoạch cũng đề ra những nhiệm vụ và phương pháp thực hiện kiểm kê, cụ thể như sau:

Thứ nhất thành lập Ban kiểm kê, Tổ kiểm kê: Thành lập Ban kiểm kê, Tổ kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026. Ban kiểm kê do Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thành lập (Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Ban kiểm kê) có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và báo cáo kết quả kiểm kê sau khi kết thúc chương trình kiểm kê. Tổ kiểm kê do Ban kiểm kê Quyết định thành lập, có nhiệm vụ giúp Ban kiểm kê triển khai các nhiệm vụ liên quan công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đồng bào Ba Na, Kon Tum tổ chức lễ hội đâm trâu trước mái nhà rông. (Nguồn: baodantoc.vn)

Thứ hai tổ chức tập huấn công tác kiểm kê: Xây dựng chương trình tập huấn chi tiết nâng cao năng lực về công tác kiểm kê, nhận diện, phân loại về di sản văn hóa phi vật thể cho các đối tượng là cán bộ quản lý văn hóa cấp cơ sở; các nghệ nhân, già làng, người có uy tín của đồng bào các dân tộc thiểu số; Tổ chức công tác khảo sát thực địa nhằm nâng cao chất lượng tập huấn, nâng cao khả năng nhận diện, phân loại một cách cụ thể về di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào tại một số làng du lịch cộng đồng, làng đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu về công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Thứ ba tổ chức các hoạt động kiểm kê: Thu thập tư liệu, thông tin thứ cấp về đối tượng kiểm kê hiện đang lưu giữ tại các thư viện, trung tâm nghiên cứu ở trung ương và địa phương từ trước đến nay; Xây dựng phương án điều tra, bao gồm: xây dựng đề cương tổng quát, đề cương chi tiết, lập hệ thống phiếu mẫu phục vụ kiểm kê, danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể; Triển khai công tác kiểm kê trên thực địa tại các làng đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Nội dung thông tin thu thập đảm bảo chi tiết, đầy đủ, khoa học khách quan theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL.

Cùng với đó, hàng năm tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm kê, lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo từng dân tộc.Đồng thời, tTổ chức các phiên họp Hội đồng khoa học liên quan: Phiên họp thông qua phương án kiểm kê, tổ chức triển khai công tác kiểm kê; phiên họp Hội đồng nghiệm thu nội dung phiếu kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê hàng năm. Kết thúc công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục di sản văn hóa phi vật thể đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Thứ 4 lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia. Trên cơ sở kết quả kiểm kê, lựa chọn các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số lập hồ sơ khoa học để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia. Trình tự, thủ tục lập và gửi hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL.

Thứ năm phương pháp kiểm kê: Tiến hành khảo sát điền dã, phỏng vấn, ghi chép, ghi âm, chụp ảnh, quay phim tư liệu để thu thập thông tin và tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể; Phân tích, đánh giá, đối chiếu, so sánh về di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh./.

Tin liên quan