Tầm nhìn

Bình Định thực hiện Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh

10:20, 26 Tháng Tư 2022

(DSX) - UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về Thực hiện Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Tháp đôi hay còn gọi là tháp Hưng Thạnh. (Nguồn: qdnd.vn)

Kế hoạch nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa Bình Định có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa của quốc gia nói chung và của địa phương nói riêng, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin số hóa thành nội dung hoạt động thường xuyên có tính chuyên nghiệp cao, nhằm bảo quản các hồ sơ, tư liệu; bảo vật quốc gia, cổ vật, di vật, hiện vật quý hiện được lưu giữ tại Bảo tàng và các di tích (di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh), di sản văn hóa trong Danh mục kiểm kê di sản; di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh.

Đồng thời, triển khai kịp thời, có hiệu quả Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh hướng tới mục tiêu chung đó là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa trên nền tảng công nghệ số thống nhất, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện liên thông dữ liệu số quốc gia về di sản văn hóa, bảo đảm đáp ứng hiệu quả dịch vụ cho xã hội, cộng đồng ở mọi lúc, mọi nơi.

Cùng với đó, Kế hoạch cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể như 100% các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu được UNESCO ghi danh, các di tích quốc gia đặc biệt được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số; 100% các bảo vật quốc gia, các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số; ưu tiên số hóa theo nhu cầu sử dụng của xã hội các di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh và các hiện vật, nhóm hiện vật tại Bảo tàng tỉnh, các ban quản lý di tích; 100% người làm công tác chuyên môn trong ngành di sản văn hóa được đào tạo, đào tạo lại, cập nhập kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số.

Để đạt được các mục tiêu trên đây, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, đó là: Thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định pháp luật; Xây dựng nền tảng kỹ thuật số và thực hiện các bộ tiêu chuẩn chung về lưu trữ; Xây dựng, tạo lập dữ liệu số về di sản văn hóa; Quản lý, vận hành và khai thác; Bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, các địa phương liên quan xây dựng các kế hoạch, dự án cụ thể để tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả, hiệu quả thực hiện; Chủ trì xây dựng, sửa đổi, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện thúc đẩy chuyển đổi số ngành di sản văn hóa; phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, các địa phương trong việc xây dựng, hoàn thiện, ban hành các văn bản pháp luật liên quan; Chủ trì xây dựng các hệ thống nền tảng số, kho dữ liệu dùng chung; các tiêu chuẩn kỹ thuật, danh mục có liên quan và tích hợp với các hệ thống thông tin khác; Chủ trì, phối hợp tổ chức bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa.

Bên cạnh đó, triển khai số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số hồ sơ khoa học, tư liệu các di sản văn hóa được UNESCO ghi danh; các di tích quốc gia đặc biệt; các di tích quốc gia; các bảo vật quốc gia; các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; di sản tư liệu quốc gia; các hiện vật, nhóm hiện vật, cổ vật quý hiếm, có giá trị tiêu biểu tại Bảo tàng, ban quản lý di tích trực thuộc các cơ quan, địa phương, các cơ sở văn hóa - thể thao. Đồng thời chủ trì triển khai các hoạt động hợp tác công - tư, hợp tác với cộng đồng để huy động nguồn lực số hóa các di sản văn hóa theo hướng mở và hướng phát huy vai trò của cộng đồng; phát động các phong trào đẩy mạnh số hóa di sản văn hóa. Tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá, tổng hợp hàng năm, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; tổ chức sơ kết vào năm 2025 và tổng kết vào năm 2030; đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung nội dung Kế hoạch trong trường hợp cần thiết./.

Tin liên quan