Tầm nhìn

Bình Định: Thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030”

16:22, 29 Tháng Tư 2022

(DSX) – UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: baobinhdinh.vn)

Kế hoạch được xây dựng và thực hiện nhằm triển khai hiệu quả Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030” được phê duyệt tại Quyết định số 3404/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời triển khai kịp thời và thống nhất các nội dung trong Dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: Từ năm 2021 - 2025.

 

Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gắn với việc bảo tồn, phát huy các thành tố văn hóa có liên quan như: Phong tục tập quán, tiếng nói, chữ viết, trang phục, văn học dân gian, lễ hội truyền thống… Qua đó, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, khích lệ sáng tạo những giá trị văn hóa mới hình thành, phát huy vai trò làm chủ của đồng bào các dân tộc thiểu số trong xây dựng và phát triển đời sống văn hóa.

Cùng với đó, việc thực hiện đề án còn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, gắn bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa.

Về mục tiêu, giai đoạn 2022 – 2025: Kiểm kê và cập nhật kiểm kê hàng năm nhằm đánh giá thực trạng sức sống và phân loại; lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian gồm dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Các nghệ nhân về lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể nói chung và loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số nói riêng trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ trong hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Phấn đấu 50% thôn, làng, khu phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng; 40% các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số được hỗ trợ bảo tồn, phục dựng gắn với phát triển du lịch. Hỗ trợ thí điểm 06 mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ hoạt động hiệu quả phục vụ phát triển du lịch tại các địa phương.

Cùng với đó, phấn đấu 70% các công chức, viên chức văn hóa, các nghệ nhân, người có uy tín được tập huấn, bồi dưỡng về công tác bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Đồng thời có ít nhất 03 nghệ nhân là người dân tộc thiểu số được quan tâm hỗ trợ xây dựng hồ sơ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể…

Một tiết mục biểu diễn tại Hội diễn VNQC tỉnh Bình Định năm 2017. (Nguồn: baobinhdinh.vn)

Trong giai đoạn 2026 – 2030 hoàn thành công tác kiểm kê, đánh giá, phân loại và lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; có ít nhất 01 loại hình dân ca của đồng bào dân tộc thiểu số được xây dựng hồ sơ khoa học để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Có khoảng 70% các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ bảo tồn, phục dựng và các giá trị tiêu biểu được khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch. Phấn đấu 100% thôn, làng, khu phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đội văn nghệ/câu lạc bộ truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng. Có ít nhất là 06 mô hình bảo tồn câu lạc bộ dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào dân tộc thiểu số hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho cộng đồng và tạo sản phẩm du lịch đặc thù từ di sản văn hóa. Từ 80% di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến dân ca, dân vũ, dân nhạc được tư liệu hóa lưu giữ và được phổ biến đến cộng đồng đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh…

Để đạt được các mục tiêu trên đây, trong giai đoạn 2022 – 2030, Bình Định sẽ triển khai thực hiện các nội dung: Khảo sát, kiểm kê và lập danh mục loại hình di sản văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Xây dựng các quy định thực hiện cơ chế, chính sách cho các nghệ nhân, người tổ chức thực hành, trao truyền, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số; Bồi dưỡng, tập huấn công tác quản lý, gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật trình diễn dân gian các dân tộc thiểu số; Tổ chức phục dựng và phát huy giá trị một số loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc tiêu biểu của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển du lịch; Đưa một số loại hình dân ca, dân nhạc, dân vũ tiêu biểu vào hoạt động giảng dạy và hoạt động giáo dục ngoại khóa tại các trường học; Tuyên truyền, phổ biến, quảng bá, giới thiệu giá trị các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống tiêu biểu của dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Tổ chức sơ kết và tổng kết đánh giá kết quả thực hiện./.

Tin liên quan