Ứng dụng

Thực hiện Chương trình số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2030

15:47, 15 Tháng Tư 2022

(DSX) – UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2030.

Văn hóa cồng chiêng. (Nguồn: BQL Công viên Địa chất Đắk Nông)

Theo đó, kế hoạch hướng đến các mục tiêu chung: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh về di sản văn hóa đồng bộ với quốc gia về di sản văn hóa trên nền tảng công nghệ số thống nhất, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững; bảo đảm tích hợp vào khung kiến trúc Chính phủ điện tử và Hệ tri thức Việt số hóa; Đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện liên thông dữ liệu số quốc gia về di sản văn hóa, đảm bảo đáp ứng hiệu quả dịch vụ cho xã hội, cộng đồng ở mọi lúc, mọi nơi.

Mục tiêu cụ thể là 100% các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, bảo vật quốc gia (nếu có), các di sản trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, các di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số; ưu tiên số hóa theo nhu cầu sử dụng của xã hội các di tích quốc gia và các hiện vật, nhóm hiện vật tại bảo tàng, các di tích. Đồng thời, 100% người làm công tác chuyên môn trong ngành di sản văn hóa được đào tạo, đào tạo lại, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số.

Để thực hiện các mục tiêu trên đây, nhiệm vụ và giải pháp được đưa ra bao gồm: Đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định pháp luật; Xây dựng nền tảng kỹ thuật số, tạo lập dữ liệu số về di sản văn hóa; Quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu số quốc gia về di sản văn hóa của tỉnh; Bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Di sản văn hóa cồng chiêng (Nguồn: thegioidisan.vn)

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, UBND giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo về kết quả, hiệu quả của Kế hoạch. Hàng năm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đề xuất các nội dung thực hiện Kế hoạch và nhu cầu kinh phí, gửi Sở Tài chính làm căn cứ bố trí kinh phí thực hiện. Đồng thời, triển khai số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số hồ sơ khoa học, tư liệu các di sản văn hóa được UNESCO ghi danh, các di tích quốc gia đặc biệt, các di tích quốc gia; Danh mục di sản tư liệu quốc gia; các hiện vật, nhóm hiện vật, cổ vật quý hiếm, có giá trị tiêu biểu tại Bảo tàng tỉnh.

Cùng với đó, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan lập kế hoạch số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa về di sản văn hóa của cơ quan, đơn vị mình hàng năm theo Kế hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật chung do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, hướng dẫn; tổ chức sử dụng, khai thác các phần mềm dùng chung bảo đảm đồng bộ, thống nhất và khả năng cập nhật dữ liệu thuận lợi trên cơ sở dữ liệu tập trung của Trung ương.

Bên cạnh đó, chủ trì tham mưu tổ chức đánh giá, sơ kết việc thực hiện Kế hoạch vào năm 2025 và tổng kết vào năm 2030; Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch của các Sở, ngành, địa phương; hàng năm, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Tin liên quan