Tầm nhìn

Bình Định: Thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025

09:10, 01 Tháng Năm 2022

(DSX) – UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt. (Nguồn: langvietonline.vn)

Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định được triển khai thực hiện với mục đích bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, công trình có giá trị tiêu biểu của tỉnh, có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa, truyền thống đặc sắc của địa phương để góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam vì sự phát triển bền vững đất nước.

Để triển khai thực hiện, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ cụ thể sẽ thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025, gồm:

Thứ nhất, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích, gồm: Di tích quốc gia đặc biệt (Di tích Khu Đền thờ Tây Sơn tam kiệt; Di tích Tháp Dương Long); Di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia (Đầu tư xây dựng mới Đền thờ Võ Văn Dũng theo Kế hoạch đã được phê duyệt; Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Tháp Bánh Ít; Thực hiện dự án bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích Tháp Bình Lâm; Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Tháp Thủ Thiện…); Di tích cách mạng, kháng chiến cấp quốc gia (Tiếp tục thực hiện tôn tạo các hạng mục khai thác sử dụng di tích Chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu, huyện Phù Mỹ theo Kế hoạch đã được duyệt; Đầu tư tu bổ, chống xuống cấp di tích Nhà tù số 9 đường Đào Duy Từ, thành phố Quy Nhơn: Sửa chữa, phục dựng, tái hiện lại cơ sở (các hiện vật, trang thiết bị của Nhà tù) và trưng bày bổ sung tại di tích; Thực hiện tôn tạo các hạng mục khai thác sử dụng, phát huy giá trị di tích Vụ thảm sát Gò Dài, huyện Tây Sơn); Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh (Đầu tư tôn tạo di tích Mộ Võ Xán xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn; Đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Văn Phong xã Tây An, huyện Tây Sơn; Thực hiện bảo quản, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị di tích Chiến thắng Thuận Hạnh, huyện Tây Sơn…).

Thứ hai thực hiện dự án xây dựng mới Bảo tàng tỉnh (Tổ chức thi tuyển quốc tế để lựa chọn phương án kiến trúc công trình, đầu tư xây dựng mới Bảo tàng tỉnh theo phương án thiết kế được phê duyệt; đầu tư xây dựng hệ thống trưng bày, hệ thống kho bảo quản hiện vật, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, kết hợp các dịch vụ chuyên môn phục vụ du khách tham quan, nghiên cứu).

Thứ ba bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu có giá trị tiêu biểu: Thực hiện cam kết của Chính phủ đối với di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Thực hiện Chương trình - Dự án Liên hoan quốc tế Nghệ thuật Bài chòi dân gian với các loại hình nghệ thuật dân gian tương đồng trên thế giới; Thực hiện Chương trình - Dự án Phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu gắn với phục vụ phát triển kinh tế du lịch cộng đồng tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh; Tổng kiểm kê di sản văn hóa toàn tỉnh, lập danh mục di sản tư liệu theo địa giới hành chính; tập trung sưu tầm, xác định danh mục các di sản tư liệu tiêu biểu quốc gia đặc biệt quan trọng và cần được lưu giữ, phát huy giá trị…

Quang cảnh diễn xướng hội bài chòi dân gian ở Bình Định. (Nguồn: baobinhdinh)

Thứ tư triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong di sản văn hóa:  Ứng dụng chương trình GIS (Hệ thống thông tin địa lý) để xây dựng Bản đồ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; Lập trang thông tin điện tử quảng bá hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tỉnh Bình Định nhằm mục đích cung cấp và cập nhật thuờng xuyên các thông tin liên quan đến di tích, danh thắng cho Nhân dân và du khách; Xây dựng và đưa vào triển khai ứng dụng tham quan 3D các di tích tiêu biểu có không gian rộng lớn trên website như: Tháp Dương Long, Thành Hoàng Đế…

Thứ năm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực di sản văn hóa: Tổ chức, cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực di sản văn hóa trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thơi bổ sung, nâng cao chất lượng đội ngũ thuyết minh viên phục vụ tại các di tích, danh thắng, công trình tiêu biểu; Biên soạn tài liệu hướng dẫn, giới thiệu di tích, danh thắng với nội dung, hình thức đáp ứng nhu cầu thông tin cho du khách tham quan…

Thứ sáu tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa ở trong và ngoài nước: Phối hợp với các tỉnh, thành miền Trung tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Bài chòi dân gian, đồng thời lồng ghép trong chương trình các kỳ liên hoan, lễ hội văn hóa - du lịch của các tỉnh, thành nhằm quảng bá giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi đến du khách trong nước và quốc tế. Phối hợp, liên kết với các bảo tàng quốc gia, bảo tàng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và bảo tàng nước ngoài tổ chức trưng bày, triển lãm giới thiệu các sưu tập cổ vật, bảo vật quốc gia của tỉnh đến với du khách trong và ngoài nước. Phối hợp với các tỉnh, thành miền Trung có di sản văn hóa Chăm xây dựng các chương trình du lịch qua các vùng văn hóa Chăm, về thăm di tích văn hóa Chăm, làng Chăm, tham gia lễ hội truyền thống văn hóa Chăm... nhằm đưa văn hóa Chăm trở thành sản phẩm du lịch của Bình Định…

Để triển khai các nhiệm vụ trên đây, Kê hoạch đưa ra giải pháp cụ thể như: Phổ biến, nâng cao nhận thức, pháp luật về di sản văn hóa; Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực thực hiện Kế hoạch; Cơ chế phân bổ nguồn lực; Cơ chế quản lý, giám sát sử dụng nguồn lực; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế./.

PV

Tin liên quan