Tầm nhìn

Lào Cai: Đặt mục tiêu đến năm 2030, trên 85% di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia được tu bổ, phục hồi

14:31, 12 Tháng Năm 2022

(DSX)- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trong đó có nhiều nội dung về lĩnh vực di sản văn hóa.

Ảnh minh họa/Nguồn: dangcongsan.vn

Theo đó, đến năm 2030, tỉnh đề ra mục tiêu: tỷ lệ di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia được tu bổ, phục hồi đạt trên 85%, di tích cấp tỉnh được tu bổ, phục hồi đạt 85%; 70% số di sản trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia được bảo vệ và phát huy giá trị thông qua các đề án, dự án, chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh và quốc gia.

Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc được xác định là một trong những nhiệm vụ và giải pháp nhằm Triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cụ thể, tỉnh sẽ hoàn thành việc lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh. Tập trung đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích quốc gia, di tích lịch sử - văn hóa có giá trị tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế; gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch.

Nâng cao chất lượng công tác sưu tầm, nghiên cứu, kiểm kê, phân loại di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu. Phục hồi và bảo tồn một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một, ưu tiên di sản văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người. Phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ xây dựng các câu lạc bộ, đội văn nghệ dân gian tại các điểm du lịch. Tuyên truyền nâng cao nhận thức để cộng đồng, người dân là chủ thể trong bảo tồn, giữ gìn, lưu truyền, phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Từng bước chuẩn hóa, số hóa hệ thống dữ liệu lĩnh vực di sản văn hóa, bảo tàng. Nâng cấp trang thiết bị và hệ thống trưng bày, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động của Bảo tàng tỉnh; xây dựng, phát triển bảo tàng ảo tương tác trực tuyến và số hóa các hiện vật bằng công nghệ 3D Laser Scanning.

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục di sản văn hóa trong và ngoài nhà trường bằng việc đa dạng hóa mô hình, phương thức, quy mô như giảng dạy trực tiếp, tổ chức các cuộc thi, triển lãm, hoạt động trải nghiệm…. Tăng cường xã hội hóa hoạt động giáo dục di sản; phối hợp, liên kết giữa ngành văn hóa với ngành giáo dục và đào tạo để tuyên truyền, giới thiệu, phát huy giá trị di sản văn hóa cho học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, tỉnh sẽ nghiên cứu xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách tôn vinh, khen thưởng đãi ngộ, tôn vinh nghệ nhân, tạo điều kiện cho nghệ nhân tham gia truyền dạy, quảng bá di sản văn hóa.

D.H

Tin liên quan