Tầm nhìn

Ninh Thuận tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

08:18, 22 Tháng Tư 2022

(DSX) – UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Công văn số 1654/UBND-VXNV ngày 20/4 về việc tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Di tích quốc gia đặc biệt tháp Po Klong Garai. (Nguồn: miendatphanrang.com)
Theo đó, UBNd tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm các mục tiêu, giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa theo Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 4654/KH-UBND ngày 03/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế quản lý, bảo vệ, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Thứ hai, thực hiện nghiêm Luật Di sản văn hóa, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa và các quy định về đầu tư, xây dựng khi triển khai các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (bất kể các dự án được triển khai bằng nguồn vốn đầu tư nào). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng quy trình, quy định, thủ tục triển khai các dự án tu bổ di tích. Triển khai thực hiện đúng các nội dung thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận, góp ý để đảm bảo bảo vệ, giữ gìn được yếu tố gốc tạo nên giá trị di tích.

Thứ ba, chỉ đạo tăng cường phát huy vai trò giám sát của cộng đồng để kịp thời phát hiện, điều chỉnh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình triển khai các dự án tu bổ di tích, tránh để xảy ra sai phạm sau đó mới xử lý nhằm bảo vệ tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích, kể cả đối với những di tích chưa được xếp hạng.

Vẻ đẹp kỳ ảo nơi Hang Rái, Ninh Thuận. (Nguồn: vietnamtourism.gov.vn)

Cùng với đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cho các cán bộ cấp huyện, xã có liên quan và người trực tiếp trông coi di tích; cũng như đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong hoạt động này, kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm làm ảnh hưởng tới giá trị di tích. Đồng thời, chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các chương trình, hoạt động tương tác, xã hội hóa trong công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương; tổ chức tuyên truyền rộng rãi về giá trị của di tích, lý do bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và công khai nội dung dự án tu bổ di tích trước khi triển khai để Nhân dân được biết, tham gia, đóng góp ý kiến nhằm thống nhất, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của xã hội về việc thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Khi hoàn thành dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; cần có hình thức thích hợp để giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật của di tích, ngày khởi công, ngày hoàn thành, các tổ chức, cá nhân đóng góp tài chính, đơn vị thi công.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để xem xét, hướng dẫn thực hiện./.

PV

Tin liên quan