Ứng dụng

Lai Châu: Đẩy mạnh việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy và học

09:33, 10 Tháng Năm 2022

(DSX)- Để đẩy mạnh việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy và học, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Sở Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất xây dựng Chương trình phối hợp trong hoạt động bảo tàng.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Lai Châu

Chương trình nhằm sử dụng, phát huy giá trị di sản văn hóa vào việc dạy và học đối với các đối tượng học sinh tại bảo tàng, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bảo tàng, đáp ứng nhu cầu thực tế đang đặt ra hiện nay. Đồng thời góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức trực tiếp tham gia hoạt động giáo dục của bảo tàng; phát huy hiệu quả việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy và học, từ đó giáo dục truyền thống yêu nước, tìm hiểu lịch sử dân tộc, nâng cao ý thức giữ gìn và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc đối với học sinh, giáo viên tại các trường học, trung tâm trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung phối hợp bao gồm: Xây dựng chương trình giáo dục di sản văn hóa dành riêng cho đối tượng học sinh gắn với khung kiến thức, kỹ năng sống phù hợp; Tổ chức tham quan - trải nghiệm, trình diễn di sản văn hóa, nói chuyện chuyên đề hoặc giới thiệu trực tuyến về di sản văn hóa cho học sinh các trường tại Bảo tàng tỉnh; Hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ với các trường trong việc lựa chọn, đưa các trò chơi dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian,...vào các chương trình ngoại khóa, thực hiện kết nối mời nghệ nhân, người nắm giữ di sản văn hóa tham gia hoạt động truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể cho học sinh các trường trên địa bàn tỉnh; Phối hợp tổ chức các hoạt động sự kiện: Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4, Ngày Quốc tế bảo tàng 18/5, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11; Phối hợp xây dựng, triển khai thí điểm mô hình Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” tại Bảo tàng tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Bảo tàng tỉnh triển khai nghiên cứu, xây dựng chương trình giáo dục di sản văn hóa dành riêng cho đối tượng học sinh gắn với khung kiến thức, kỹ năng sống phù hợp với từng đối tượng học sinh. Nghiên cứu, lựa chọn, đa dạng các hình thức giáo dục di sản văn hóa tại bảo tàng như: tổ chức hoạt động tham quan – trải nghiệm, trình diễn di sản văn hóa, nói chuyện chuyên đề hoặc giới thiệu trực tuyến về di sản văn hóa cho học sinh tại Bảo tàng.

Ngoài ra, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ thuyết minh viên, nguồn nhân lực, không gian ...để phối hợp với các đơn vị trường học trong tổ chức hoạt động tham quan – trải nghiệm, trình diễn di sản văn hóa, nói chuyện chuyên đề hoặc giới thiệu trực tuyến về di sản văn hóa cho học sinh tại Bảo tàng tỉnh. Bố trí nguồn nhân lực hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các trường học trong việc lựa chọn, đưa các trò chơi dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề thủ công truyền thống, dân ca, dân vũ... trong việc xây dựng các chương trình ngoại khóa của nhà trường. Phối hợp, hỗ trợ các trường học trong việc kết nối, mời các các nghệ nhân, người nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể tham gia hoạt động truyền dạy văn hóa phi vật thể cho học sinh tại các trường học hoặc trong các chương trình ngoại khóa của nhà trường. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức hoạt động gắn với các sự kiện: Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4; Ngày Quốc tế bảo tàng 18/5; Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 tại Bảo tàng tỉnh. - Nghiên cứu, biên soạn tài liệu, tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” tại Bảo tàng.

Sở Giáo dục và Đào tạo Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trường học, trung tâm trên địa bàn tỉnh triển khai phối hợp, hỗ trợ Bảo tàng tỉnh trong việc lựa chọn các nội dung, hình thức giáo dục di sản văn hóa nhằm hoàn thiện các chương trình giáo dục di sản văn hóa tại Bảo tàng tỉnh, phù hợp với khung kiến thức, kỹ năng sống của từng đối tượng học sinh. Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Bảo tàng tỉnh thống nhất việc tổ chức các hoạt động tham quan - trải nghiệm, học tập cho học sinh tại Bảo tàng tỉnh.

Các đơn vị trường học chủ động phối hợp bảo tàng tỉnh mời các nghệ nhân, người nắm giữ di sản văn hóa tổ chức hoạt động truyền dạy văn hóa phi vật thể cho học sinh tại trường học thông qua các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, thực hiện nội dung giáo dục địa phương. Phối hợp, đề nghị Bảo tàng tỉnh hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ trong việc lựa, đưa các trò chơi dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian...vào các chương trình ngoại khóa. Phối hợp Bảo tàng tỉnh trong việc tổ chức các hoạt động sự kiện tại Bảo tàng tỉnh. Hỗ trợ, lựa chọn các thành viên học sinh tham gia xây dựng Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” tại Bảo tàng.

Hằng Đinh

Tin liên quan