Tầm nhìn

Tuyên Quang: Đến năm 2025, phấn đấu 100% các di tích đã xếp hạng quốc gia được bảo tồn và phát huy giá trị

09:41, 01 Tháng Năm 2022

(DSX)- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực di sản.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Tuyên Quang

Theo đó, đến năm 2025 tỉnh đặt ra mục tiêu: phấn đấu 100% các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đã xếp hạng quốc gia được bảo tồn và phát huy giá trị. 100% các di tích quốc gia đặc biệt, các di sản văn hóa phi vật thể nằm trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, các bảo vật quốc gia được thực hiện số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số. Hoàn thành lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị 02 di tích quốc gia đặc biệt; trên 30% di tích quốc gia được triển khai lập dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp. Lập 08 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Đến năm 2030, đặt mục tiêu lập 16 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Phấn đấu có ít nhất 01 di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh theo các Công ước của UNESCO. - Phục dựng 03 lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 100% các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đã xếp hạng cấp tỉnh được bảo tồn và phát huy giá trị. Trên 50% di tích quốc gia được triển khai lập dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp.

Bên cạnh đó, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc cũng được xác định là một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong triển khai kế hoạch.

Cụ thể, tỉnh sẽ hoàn thành quy hoạch và quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch đến năm 2025; địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng tại Kim Bình (xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa). Triển khai các bước lập quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang- Lâm Bình gắn với phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. Tập trung đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử - văn hóa có giá trị tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống; gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch.

Nâng cao chất lượng công tác sưu tầm, nghiên cứu, kiểm kê, phân loại di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu. Phục hồi và bảo tồn một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một; phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh được UNESCO ghi danh, góp phần quảng bá hình ảnh miền đất và con người Tuyên Quang tới bạn bè trong nước và quốc tế. Quan tâm bảo tồn, giữ gìn tiếng nói, chữ viết, trang phục, nhà ở truyền thống của các dân tộc thiểu số. Chú trọng triển khai thực hiện các đề tài khoa học nghiên cứu bảo tồn, phát huy những di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số và phát hành một số ấn phẩm văn hóa mang đậm bản sắc của các dân tộc thiểu số để giới thiệu đến đông đảo công chúng. - Định kỳ 5 năm tiến hành kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” theo quy định của UNESCO.

Đổi mới nội dung và hình thức trưng bày bảo tàng, nâng cấp trang thiết bị và hệ thống trưng bày, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thu hút khách tham quan. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục di sản văn hóa trong và ngoài nhà trường bằng việc đa dạng hóa mô hình, phương thức, quy mô; tăng cường 8 xã hội hóa hoạt động giáo dục di sản: Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các chương trình ngoại khóa, tham quan cho học sinh, sinh viên tại các Bảo tàng, di tích trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng và thực hiện cơ chế chính sách đãi ngộ, tôn vinh nghệ nhân dân gian; tạo điều kiện cho nghệ nhân tham gia truyền dạy, quảng bá di sản trong cộng đồng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, khuyến khích các hạt nhân văn nghệ có nhiều công lao, đóng góp tích cực trong việc truyền dạy văn hóa dân tộc, tổ chức phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở. Quan tâm công tác xét tặng các danh hiệu cao quý “Nghệ nhân nhân dân” , “Nghệ nhân ưu tú”.

Ngoài ra, định kỳ tỉnh sẽ tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, phương pháp bảo tồn di sản văn hóa cho trưởng thôn/bản, nghệ nhân, người uy tín, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, từ đó nâng cao ý thức cho các nghệ nhân trong việc gìn giữ và truyền dạy, quảng bá di sản trong cộng đồng, ở trong nước và nước ngoài. - Thực hiện số hóa và lập bản đồ số di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, bảo vật quốc gia, di sản tư liệu. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo tồn, bảo tàng; tôn tạo, tu bổ, phục hồi các di tích cấp Quốc gia, cấp tỉnh. Nghiên cứu việc xây dựng cơ sở dữ liệu số về di sản văn hóa phù hợp với đối tượng, phạm vi hoạt động và điều kiện thực tế phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, trưng bày, giáo dục và giới thiệu về di sản văn hóa trong không gian số./.

D.H

Tin liên quan