Cộng đồng

Bắc Giang: Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia

15:42, 26 Tháng Tư 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 11, năm 2022.

Cửa võng đình Thổ Hà. Nguồn: Báo Bắc Giang

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND thành phố Bắc Giang, các huyện Lục Nam, Việt Yên chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của các bảo vật quốc gia (Hương án đá chùa Khám Lạng, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam; Mộc bản chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên; Bia hộp đá thời Mạc, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang; Cửa võng đình Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên). Cụ thể:

Về bảo vệ bảo vật quốc gia: Tổ chức xây dựng, hoàn thiện và kịp thời triển khai phương án bảo vệ đặc biệt đối với từng bảo vật quốc gia, trong đó lưu ý có biện pháp phòng, chống cháy, nổ, trộm cắp, thiên tai và các nguy cơ gây hại khác để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các bảo vật quốc gia; thường xuyên thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành giữa cơ quan văn hóa với công an và chính quyền sở tại (nơi lưu giữ bảo vật quốc gia) trong việc bảo vệ; phân định rõ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chính. Kịp thời, chủ động báo cáo, thông tin với cơ quan chủ quản và các cơ quan có liên quan khi có những diễn biến trong thực tế, ảnh hưởng đến công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các bảo vật quốc gia.

Về bảo quản bảo vật quốc gia: Ưu tiên đầu tư kinh phí cải tạo, nâng cấp công trình, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị chuyên dụng dành cho kho bảo quản và khu vực trưng bày bảo vật quốc gia, để bảo đảm bảo vật quốc gia được đặt trong chế độ bảo quản đặc biệt. Việc bảo quản bảo vật quốc gia phải được lập thành phương án cụ thể, bảo đảm tính khoa học và tính pháp lý để trình cơ quan chủ quản xem xét, phê duyệt; quá trình thực hiện bảo quản phải tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc, quy trình, kỹ thuật bảo quản, đồng thời có sự phối hợp, hướng dẫn của các nhà khoa học trong lĩnh vực liên quan, các chuyên gia về bảo quản (căn cứ theo loại hình, chất liệu, tình trạng của từng bảo vật quốc gia).

Về phát huy giá trị bảo vật quốc gia: Xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình riêng, với nội dung hấp dẫn, hình thức đa dạng, dễ phổ biến và tiếp cận để quảng bá giá trị của bảo vật quốc gia tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước…

D.H

Tin liên quan