Cộng đồng

Cao Bằng: Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa tại địa phương

11:00, 21 Tháng Tư 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới 1950, xã Đức Long (Thạch An).Nguồn: Báo Cao Bằng

Theo đó, để tăng cường vai trò trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cộng đồng trong công tác quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Bảo tàng tỉnh; Ban quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt thực hiện nghiêm Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025.

Tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các chương trình, hoạt động tương tác, xã hội hóa trong công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa tại địa phương.

Thực hiện nghiêm Luật Di sản văn hóa, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa và các quy định về đầu tư, xây dựng khi triển khai các dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích (bất kể các dự án được triển khai bằng nguồn vốn nào). Hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng quy trình, quy định, thủ tục triển khai các dự án tu bổ di tích. Triển khai thực hiện đúng các nội dung thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt; UBND tỉnh phê duyệt đối với di tích cấp tỉnh, để đảm bảo bảo vệ, giữ gìn được yếu tố gốc tạo nên giá trị di tích.

Tăng cường phát huy vai trò giám sát của cộng đồng để kịp thời phát hiện, điều chỉnh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình triển khai các dự án tu bổ di tích, tránh để xảy ra sai phạm sau đó mới xử lý nhằm bảo vệ tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích, kể cả đối với những di tích chưa được xếp hạng.

Tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cho các cán bộ phụ trách công tác di sản và người trực tiếp trông coi di tích; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm làm ảnh hưởng tới giá trị di tích.

Tổ chức công tác tuyên truyền rộng rãi về giá trị của di tích, lý do bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và công khai nội dung dự án tu bổ di tích trước khi triển khai để nhân dân được biết, tham gia, đóng góp ý kiến nhằm thống nhất, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của xã hội về việc thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Khi hoàn thành dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cần có hình thức thích hợp để giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật của di tích; ngày khởi công, ngày hoàn thành; những tổ chức, cá nhân đóng góp tài chính; đơn vị thi công…

D.H

Tin liên quan