Cộng đồng

Hòa Bình: Thúc đẩy việc quảng bá các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa trở thành nguồn lực phát triển các địa phương

10:21, 20 Tháng Tư 2022

(DSX)-Bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa Hòa Bình được xác định là một trong những nhiệm vụ và giải pháp nhằm triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Hòa Bình

Cụ thể, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của tỉnh đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gắn với các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, hợp tác, đầu tư... của tỉnh và các địa phương; thúc đẩy việc giới thiệu và quảng bá các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa của tỉnh trở thành nguồn lực phát triển các địa phương. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về nền “Văn hóa Hòa Bình” đã được công bố đến các quốc gia trên thế giới để kêu gọi các nhà nghiên cứu và du khách quốc tế đến Hòa Bình tìm hiểu.

Tiếp tục xây dựng hồ sơ di sản văn hóa Mo Mường trình Chính phủ đệ trình vận động UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp để bảo tồn, phát huy. Nghiên cứu, đề xuất các di sản văn hóa và thiên nhiên tiêu biểu của tỉnh đề nghị công nhận là di sản văn hóa của thế giới và các danh hiệu quốc tế khác.

Đầu tư xây dựng, trùng tu, tôn tạo nâng cấp di tích lịch sử cách mạng quốc gia địa điểm tổ chức Đại hội trù bị Đại hội lần thứ II Đảng Nhân dân Lào tại tỉnh Hòa Bình trở thành công trình văn hóa, lịch sử hữu nghị giữa Đảng và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Thông qua các hoạt động trên sẽ góp phần tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; xác định các nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện đảm bảo thống nhất, đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò của ngoại giao văn hóa trong các hoạt động đối ngoại của tỉnh. Đồng thời tạo lập môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, văn minh, xây dựng con người Hòa Bình phát triển toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại; đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa con người Hòa Bình nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội từng bước nâng cao vị thế của tỉnh.

D.H

Tin liên quan