Tầm nhìn

Bắc Giang: Tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

09:30, 20 Tháng Tư 2022

(DSX)- UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản về việc tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Bắc Giang

Thời gian qua, công tác quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tại một số địa phương còn có tình trạng tu bổ, tôn tạo không đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích, gây dư luận không tốt trong Nhân dân.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Di sản văn hóa và các văn bản pháp luật có liên quan; đưa công tác quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn đi vào nền nếp, theo đúng quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp huyện, cấp xã, các cơ quan có liên quan và người trực tiếp trông coi di tích. Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 32/2018/QĐUBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh; công trình tín ngưỡng, tôn giáo có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Đề án số 4805/ĐA-UBND ngày 31/10/2020 của UBND tỉnh về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về hỗ trợ tu bổ di tích lịch sử-văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020-2025. Hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng quy trình, quy định, thủ tục triển khai các dự án tu bổ di tích; trong đó có việc triển khai thực hiện đúng các nội dung thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch thỏa thuận. Chủ động kiểm tra hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích nhằm phát hiện kịp thời, có phương án xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm.

Đối với Báo Bắc Giang, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, phải tăng cường các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân và toàn xã hội trong công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị của di tích; biểu dương kịp thời những tổ chức, cá nhân làm tốt hoạt động này; phê phán tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích; hằng năm, bố trí ngân sách đối ứng cùng ngân sách của trung ương, của tỉnh, các khoản thu hợp pháp khác từ hoạt động sử dụng và phát huy giá trị di tích, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân để thực hiện việc bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về giá trị của di tích, lý do bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và công khai nội dung dự án tu bổ di tích trước khi triển khai để Nhân dân được biết, tham gia, đóng góp ý kiến nhằm thống nhất các nội dung, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của xã hội về việc thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Khi hoàn thành dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cần có hình thức thích hợp để giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật của di tích; ngày khởi công, ngày hoàn thành; những tổ chức, cá nhân đóng góp tài chính; đơn vị thi công… Chủ động hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn sau khi có văn bản thỏa thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, gắn trách nhiệm của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương với hoạt động này; tăng cường phát huy vai trò giám sát của cộng đồng để kịp thời phát hiện, điều chỉnh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình triển khai các dự án tu bổ di tích, tránh để xảy ra sai phạm sau đó mới xử lý, nhằm bảo vệ tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích, kể cả đối với những di tích chưa được xếp hạng. Đối với các công trình xây dựng của địa phương hoặc các công trình xây dựng của các tổ chức, cá nhân mặc dù nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích nhưng có khả năng ảnh hưởng xấu đến di tích (nhất là di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia) thì phải yêu cầu chủ đầu tư xin ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

D.H

Tin liên quan