Tầm nhìn

Vĩnh Phúc tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

16:11, 19 Tháng Tư 2022

(DSX)- Sở VHTTD Vĩnh Phúc đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, báo cáo, điều chỉnh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình triển khai các dự án tu bổ di tích

Đình cổ Thổ Tang, Vĩnh Phúc - Ảnh: https://thuonghieusanpham.vn/
Thực hiện công văn số 1083/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - vă hóa, danh lam thắng cảnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai một số nội dung sau:
Thực hiện nghiêm Luật Di sản văn hóa, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa; các mục tiêu, giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa theo Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 09/CT-CTUBND ngày 17/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh về Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương.

Đình cổ Thổ Tang, Vĩnh Phúc - Ảnh: https://thuonghieusanpham.vn/
Tăng cường quản lý, hướng dẫn, thực hiện các văn bản quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích: Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Văn bản số 1191/SVHTTDL-QLDSVH ngày 10/9/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện trình tự thủ tục bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích ở Vĩnh Phúc theo quy định hiện hành của pháp luật về di sản văn hóa; các quy định về đầu tư, xây dựng khi triển khai các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (bất kể các dự án được triển khai bằng nguồn vốn đầu tư nào). Hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng quy trình, quy định, thủ tục triển khai các dự án tu bổ di tích. Triển khai thực hiện đúng các nội dung thẩm định đối với dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích đã được cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận, góp ý, thẩm định, phê duyệt, nhằm đảm bảo bảo vệ, giữ gìn được yếu tố gốc tạo nên giá trị di tích.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, báo cáo, điều chỉnh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình triển khai các dự án tu bổ di tích (kể cả di tích chưa xếp hạng), tránh để xảy ra sai phạm sau đó mới xử lý; kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm làm ảnh hưởng tới giá trị di tích trên địa bàn.
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền rộng rãi về giá trị của di tích, lý do bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và công khai nội dung dự án tu bổ di tích trước khi triển khai để nhân dân được biết, tham gia, đóng góp ý kiến nhằm thống nhất, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của xã hội về việc thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Khi dự án hoàn thành, cần có hình thức phù hợp để giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật của di tích; ngày khời công, ngày hoàn thành; những tổ chức, cá nhân đóng góp tài chính, đơn vị thi công… để đông đảo nhân dân được biết.
Thủy Bích

Tin liên quan