Cộng đồng

Cao Bằng: Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số

14:01, 03 Tháng Tư 2022

(DSX)- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, năm 2022.

Khảo sát trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tại thôn Ca Liệng, xã Thụy Hùng. Nguồn: caobang.gov.vn

Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2712/KH-UBND, đồng thời xác định cụ thể các nội dung công việc, trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai các nội dung của Đề án. Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh (Tày, Nùng, Mông, Dao, Lô Lô, Sán Chỉ…) nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần cho sự phát triển bền vững văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam. Đưa trang phục truyền thống phổ biến hơn trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, nâng cao lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung triển khai gồm: Lựa chọn, lập hồ sơ khoa học 01 di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Tổ chức Hội thảo khoa học về giải pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Tổ chức truyền dạy nghề dệt, khâu, thêu trang phục truyền thống (Dân tộc Lô Lô, huyện Bảo Lâm); hỗ trợ thuê khung dệt, quay sợi, nguyên vật liệu, phụ kiện phục vụ lớp học.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, năm 2022. Tổ chức khảo sát thực địa, điền dã nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể tại cơ sở; nghiên cứu, lựa chọn, đề xuất lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể trình UBND tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tổ chức Hội thảo khoa học về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn hiện nay. Tổ chức truyền dạy nghề dệt, khâu, thêu trang phục truyền thống;…

D.H

Tin liên quan