Tầm nhìn

Lai Châu: Phấn đấu có 60% di sản thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian được đưa vào Danh mục DSVHPVT giai đoạn 2021-2025

09:32, 03 Tháng Tư 2022

(DSX)- Đây là một trong những mục tiêu cụ thể được UBND tỉnh đặt ra trong Kế hoạch Thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021- 2030”.

Ảnh minh họa/Nguồn: dulichvn.org.vn

Cụ thể, giai đoạn 2021-2025, tỉnh đặt ra mục tiêu kiểm kê và cập nhật kiểm kê hàng năm nhằm đánh giá thực trạng sức sống và phân loại; lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian gồm dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số; có 60% di sản thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Các nghệ nhân về lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể nói chung và loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số nói riêng được hưởng chính sách hỗ trợ trong hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Phấn đấu 50% thôn, bản có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng; 40% các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số được hỗ trợ bảo tồn, phục dựng gắn với phát triển du lịch; Nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu số về dân ca, dân vũ dân nhạc các dân tộc thiểu số để lưu trữ và phát huy, xúc tiến, giới thiệu, quảng bá hình ảnh của di sản góp phần thúc đẩy phát triển du lịch…

Giai đoạn 2026 – 2030 hoàn thành công tác kiểm kê, đánh giá, phân loại và lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số; có từ 70% các di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc tiêu biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số được xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 70% các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc được hỗ trợ bảo tồn, phục dựng và các giá trị tiêu biểu được khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch; Phấn đấu 100% thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đội văn nghệ/Câu lạc bộ truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng; Tổ chức định kỳ các hoạt động cấp tỉnh như Liên hoan, Giao lưu, Hội thi văn hóa dân gian; tham gia các hoạt động Liên hoan, Giao lưu, Hội thi văn hóa dân gian khu vực và toàn quốc; quảng bá giá trị đặc sắc về dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc trong tỉnh và cả nước; 80% di sản văn hóa phi vật thể thuộc loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc được tư liệu hóa lưu giữ và phổ biến đến cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh;…

Các nhiệm vụ được đặt ra là: Khảo sát, kiểm kê và lập danh mục loại hình di sản văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách cho các nghệ nhân, người tổ chức thực hành, trao truyền, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số; Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho công chức văn hóa và các chủ thể văn hoá (nghệ nhân, người có uy tín...) trong công tác quản lý, gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật trình diễn dân gian các dân tộc thiểu số; Tổ chức phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Nghiên cứu, lựa chọn đưa một số loại hình dân ca, dân nhạc, dân vũ các dân tộc vào hoạt động giảng dạy và hoạt động giáo dục ngoại khóa tại các nhà trường; Tuyên truyền, phổ biến, quảng bá, giới thiệu giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Xây dựng các hành trình kết nối di sản dân ca, dân vũ gắn với phát triển du lịch; Ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch./.

D.H

Tin liên quan