Tầm nhìn

Xây dựng hồ sơ khoa học quốc gia Di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp tại tỉnh Sơn La năm 2022

09:00, 09 Tháng Tư 2022

(DSX)- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch Xây dựng hồ sơ khoa học quốc gia Di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp tại tỉnh Sơn La năm 2022.

Ảnh mang tính chất minh họa/Nguồn: baodantoc.vn

Mục đích của Kế hoạch nhằm xây dựng hồ sơ khoa học quốc gia di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp nhằm nâng tầm bảo vệ di sản văn hóa của nhân loại và quảng bá di sản văn hóa Mo Mường trên toàn thế giới. Đồng thời, nâng cao ý thức của cộng đồng địa phương về giá trị của di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường, khuyến khích cộng đồng địa phương tích cực tham gia vào việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và quốc gia

Cụ thể, các nội dung sẽ được triển khai bao gồm: Tham gia họp thống nhất kế hoạch và phương án tổ chức xây dựng Bộ hồ sơ quốc gia di sản văn hóa Mo Mường; Tham gia các Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế; Tổ chức khảo sát, điền dã, tư liệu hóa di sản văn hóa Mo Mường (Khảo sát, điền dã di sản văn hóa Mo Mường; Tổ chức tư liệu hóa di sản văn hóa Mo Mường; Tổ chức tọa đàm khoa học); Tổ chức Kiểm kê khoa học và lấy ý kiến đồng thuận của cộng đồng về di sản văn hóa Mo Mường theo hướng dẫn của UNESCO.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị hoàn thiện hồ sơ đúng tiến độ và lộ trình, đảm bảo đáp ứng các tiêu chí của UNESCO về di sản văn hóa Mo Mường; Có sự đồng thuận, tích cực tham gia của người dân vào quá trình xây dựng hồ sơ khoa học quốc gia di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp trong quá trình triển khai công tác nghiên cứu, lập hồ sơ tại tỉnh Sơn La.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện Phù Yên, Bắc Yên, Mộc Châu, Vân Hồ triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phối hợp với Viện Âm nhạc và các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình, Phú Thọ, Đắk Lắk, thành phố Hà Nội xây dựng hồ sơ khoa học quốc gia di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra./.

 

D.H

Tin liên quan