Tầm nhìn

Kế hoạch thực hiện Chương trình số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2030

09:50, 07 Tháng Tư 2022

(DSX) - UBND Tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 06/4 về thực hiện Chương trình số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2030.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông (Nguồn: laodong.vn)

Kế hoạch hướng đến mục tiêu chung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh về di sản văn hóa đồng bộ với quốc gia về di sản văn hóa trên nền tảng công nghệ số thống nhất, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững; bảo đảm tích hợp vào khung kiến trúc Chính phủ điện tử và Hệ tri thức Việt số hóa. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện liên thông dữ liệu số quốc gia về di sản văn hóa, đảm bảo đáp ứng hiệu quả dịch vụ cho xã hội, cộng đồng ở mọi lúc, mọi nơi.

Mục tiêu cụ thể, 100% các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, bảo vật quốc gia, các di sản trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, các di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số; ưu tiên số hóa theo nhu cầu sử dụng của xã hội các di tích quốc gia và các hiện vật, nhóm hiện vật tại bảo tàng, các di tích. 100% người làm công tác chuyên môn trong ngành di sản văn hóa được đào tạo, đào tạo lại, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số.

Để đạt đuợc những mục tiêu trên đây, kế hoạch đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:  

Thứ nhất, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định pháp luật: Đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc theo thẩm quyền xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật, quy định pháp luật có liên quan nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; Áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về di sản văn hóa số và ứng dụng công nghệ trong việc số hóa thông tin để kết nối liên thông, chia sẻ thông tin, dữ liệu di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh với kho dữ liệu số quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình truy cập, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu cho các tổ chức, cá nhân phục vụ phát triển du lịch và các nhu cầu khác ở trong tỉnh, trong nước và quốc tế; Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đầu tư phát triển và khai thác hệ sinh thái số về di sản văn hóa; khuyến khích việc tài trợ và đóng góp, ủng hộ vật chất cũng như các điều kiện khác thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa.

Những dòng thác đẹp, lãng mạn được tạo các mạch nước chảy ra ở khu vực hang động núi lửa. (Nguồn: laodong.vn)

Thứ hai, xây dựng nền tảng kỹ thuật số, tạo lập dữ liệu số về di sản văn hóa: Trang bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đơn vị thuộc đối tượng và phạm vi của Kế hoạch, nhằm đảm đảm bảo sự tương đồng về hạ tầng kỹ thuật trong toàn hệ thống; Xây dựng Bộ tiêu chí chuyển đổi số thống nhất theo hướng dẫn của Trung ương để đảm bảo công tác tra cứu, khai thác dữ liệu đa chiều về di sản văn hóa; Rà soát, thu thập, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ tư liệu về các di tích văn hóa - lịch sử, hiện vật, di sản tư liệu và di sản văn hóa phi vật thể đã được xếp hạng, ghi danh và công nhận theo quy định của quốc tế, khu vực và quốc gia để xây dựng danh sách ưu tiên các hạng mục di sản văn hóa trong tỉnh cần được số hóa; Xây dựng, tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ cơ sở dữ liệu, trao đổi tài nguyên thông tin di sản văn hóa số của tỉnh ở trong nước; tăng cường hợp tác trong việc bổ sung, chia sẻ, dùng chung cơ sở dữ liệu hoặc quyền truy cập tài nguyên thông tin số về di sản văn hóa của tỉnh; tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong việc số hóa các di sản văn hóa trong tỉnh; Thúc đẩy các dự án số hóa di sản văn hóa của tỉnh trên cơ sở xây dựng mới và tích hợp cơ sở dữ liệu sẵn có theo hướng mở với sự tham gia của doanh nghiệp, cá nhân, cộng đồng…

Thứ ba, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu số quốc gia về di sản văn hóa của tỉnh: Tích hợp cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa của tỉnh theo tiêu chuẩn tuân thủ khung kiến trúc Chính phủ điện tử do cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông ban hành nhằm mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở, phục vụ, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân khai thác, tham gia phát triển, sáng tạo các dịch vụ mới; Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu di sản văn hóa của tỉnh theo quy định của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước.

Thứ 4, bảo đảm an toàn, an ninh mạng: Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; quản lý và giám sát an toàn thông tin; bảo mật dữ liệu, bảo đảm cơ chế sao lưu, phục hồi máy chủ, máy trạm, các thiết bị đầu cuối liên quan; Xây dựng hạ tầng, nền tảng số, dữ liệu số bảo đảm thông tin tin cậy, an toàn, lành mạnh; phát triển hệ thống nền tảng, hạ tầng, mạng lưới gắn với an toàn, an ninh mạng, có khả năng tự sàng lọc, phát hiện mã độc tấn công, bảo vệ ở mức căn bản; Tổ chức lực lượng ứng cứu sự cố an toàn, an ninh mạng.

Thứ 5, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại, tham gia các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, trình độ, kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ quản lý và người làm công tác di sản văn hóa trong tỉnh; Huy động sự tham gia về nhân lực của các doanh nghiệp, tổ chức vào tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa.

Thứ 6, đẩy mạnh hợp tác quốc tế: Tranh thủ sự giúp đỡ của các quốc gia tiên tiến, các tổ chức, doanh nghiệp quốc tế trong việc phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số, chuyển giao khoa học và công nghệ, nguồn lực thông tin cũng như đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, nghiên cứu khoa học trong ngành di sản văn hóa.

Anh Vũ

Tin liên quan