Tầm nhìn

Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022

16:54, 29 Tháng Ba 2022

(DSX)- Ban Chỉ đạo Đề án bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch 11/KH-BCD thực hiện Đề án năm 2022.

Ảnh minh họa - Nguồn: báo Bạc Liêu
Kế hoạch được ban hành với mục đích góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 33-NQ/TW Hội nghị lần 9 BCH Trung ương Đảng (khóa XI), Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIV) về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”.

Ảnh minh họa - Nguồn: báo Bạc Liêu
Kế hoạch cũng nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; từng bước nâng cao chất lượng và phát triển phong trào Đờn ca tài tử ở các địa phương trong tỉnh để phục vụ khách du lịch; thực hiện tốt công tác lưu giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị của Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại bằng nhiều biện pháp linh hoạt, thiết thực, hiệu quả.
Các nội dung thực hiện của Kế hoạch bao gồm: Tuyên truyền, giới thiệu về ý nghĩa, giá trị nghệ thuật và tầm quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền miệng; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, các hội, các Câu lạc bộ...; duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt và tổ chức hướng dẫn, lưu truyền Nghệ thuật Đờn ca tài tử cho học sinh, sinh viên ở các trường học, giáo viên dạy môn âm nhạc vào dịp hè, thành viên Câu lạc bộ ở các địa phương nhằm phát huy vai trò truyền nghề của các Nghệ nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú theo khóm, ấp, Câu lạc bộ; các sở, ban, ngành và các địa phương có kế hoạch thành lập các Câu lạc bộ và duy trì tổ chức sinh hoạt, giao lưu thường xuyên tại các trường học, các Câu lạc bộ, các thiết chế văn hóa cơ sở trong tỉnh; đầu tư trang thiết bị sinh hoạt Đờn ca tài tử cho Câu lạc bộ và Nhà văn hóa ở các địa phương.
Thủy Bích

Tin liên quan